– 24 –
SILAZAK SVETOGA DUHA NA APOSTOLE
THE DESCENT OF THE HOLY SPIRIT UPON THE APOSTLES

1 Pitanje: – Koji je način i koje je značenja silaska Svetoga Duha na apostole, kako je to opisano u Evanđelju? Question.—What is the manner, and what is the meaning, of the descent of the Holy Spirit upon the Apostles, as described in the Gospel?
2 Odgovor: – Silazak Svetoga Duha nije poput ulaska zraka u čovjeka; to je izraz i poredba, prije negoli točna ili doslovna slika. Ne, to je poput ulaska slike sunca u zrcalo – tj. njegov sjaj u zrcalu postaje očevidan. Answer.—The descent of the Holy Spirit is not like the entrance of air into man; it is an expression and a simile, rather than an exact or a literal image. No, rather it is like the entrance of the image of the sun into the mirror—that is to say, its splendor becomes apparent in it.
3 Nakon Kristove smrti učenici su bili uznemireni i njihove ideje i misli bile su neskladne i proturječne; kasnije su oni postali čvrsti i ujedinjeni i na svetkovini Duhova okupili su se i odvojili od stvari ovoga svijeta. Ne mareći za sebe, odrekli su se udobnosti i svjetovne sreće, žrtvujući svoje tijelo i dušu Ljubljenome, napustili su svoje kuće i postali lutalice i beskućnici, zaboravljajući čak i svoju vlastitu egzistenciju. Tada su primili pomoć Božju i objavila se moć Svetoga Duha; Kristova duhovnost je pobijedila i zavladala je ljubav Božja. U to su doba primili pomoć i raspršili se u raznim pravcima poučavajući Stvar Božju i otkrivajući njezine dokaze. After the death of Christ the disciples were troubled, and their ideas and thoughts were discordant and contradictory; later they became firm and united, and at the feast of Pentecost they gathered together and detached themselves from the things of this world. Disregarding themselves, they renounced their comfort and worldly happiness, sacrificing their body and soul to the Beloved, abandoning their houses, and becoming wanderers and homeless, even forgetting their own existence. Then they received the help of God, and the power of the Holy Spirit became manifested; the spirituality of Christ triumphed, and the love of God reigned. They were given help at that time and dispersed in different directions, teaching the Cause of God, and giving forth proofs and evidences.
4 Dakle, silazak Svetoga Duha na apostole znači njihovu privučenost Kristovim Duhom, od kojega su stekli stabilnost i postojanost. Kroz duh ljubavi Božje zadobili su novi život i vidjeli su živoga Krista, koji im pomaže i štiti ih. Bili su poput kapi, a postali su mora; bili su poput slabašnih kukaca, a postali su veličanstveni orlovi; bili su slabi, a postali su moćni. Bili su poput zrcala okrenutih suncu; zaista, nešto od toga svjetla u njima se očitovalo. So the descent of the Holy Spirit upon the Apostles means their attraction by the Christ Spirit, whereby they acquired stability and firmness. Through the spirit of the love of God they gained a new life, and they saw Christ living, helping and protecting them. They were like drops, and they became seas; they were like feeble insects, and they became majestic eagles; they were weak and became powerful. They were like mirrors facing the sun; verily, some of the light became manifest in them.