– 25 –
SVETI DUH
THE HOLY SPIRIT

1 Pitanje: – Što je Sveti Duh? Question.—What is the Holy Spirit?
2 Odgovor: – Sveti Duh su Milost Božja i svijetle zrake koje emaniraju od Objava; naime, žarište zraka Sunca Stvarnosti bio je Krist, a iz tog se veličanstvenog žarišta, koje je Stvarnost Kristova, Milost Božja odražavala na druga zrcala koja su bila stvarnost apostola. Silazak Svetoga Duha na Apostole znači da su se slavne božanske milosti odrazile i pojavile u njihovoj stvarnosti. Nadalje, ulaz i izlaz, silaženje i uzlaženje, svojstva su tijela, a ne duha – tj. zamjetljive stvarnosti ulaze i izlaze, ali intelektualne suptilnosti i mentalne stvarnosti poput inteligencije, ljubavi, znanja, imaginacije i mišljenja – ne ulaze, ne izlaze, niti se spuš- taju, već prije imaju izravnu vezu. Answer.—The Holy Spirit is the Bounty of God and the luminous rays which emanate from the Manifestations; for the focus of the rays of the Sun of Reality was Christ, and from this glorious focus, which is the Reality of Christ, the Bounty of God reflected upon the other mirrors which were the reality of the Apostles. The descent of the Holy Spirit upon the Apostles signifies that the glorious divine bounties reflected and appeared in their reality. Moreover, entrance and exit, descent and ascent, are characteristics of bodies and not of spirits—that is to say, sensible realities enter and come forth, but intellectual subtleties and mental realities, such as intelligence, love, knowledge, imagination and thought, do not enter, nor come forth, nor descend, but rather they have direct connection.
3 Na primjer, spoznaja, koja je stanje koje se postiže inteligencijom, intelektualno je stanje; a ulaženje u um i izlaženje iz njega zamišljena su stanja; no, um je povezan sa stjecanjem znanja, poput slika koje se odražavaju u zrcalu. For example, knowledge, which is a state attained to by the intelligence, is an intellectual condition; and entering and coming out of the mind are imaginary conditions; but the mind is connected with the acquisition of knowledge, like images reflected in a mirror.
4 Stoga, budući da je jasno i očito da intelektualne stvarnosti ne ulaze i ne spuštaju se i da je apsolutno nemoguće da se Sveti Duh spusti i uziđe, uđe, izađe ili prodre, jedino je moguće da se Sveti Duh pojavi u sjaju kao što se sunce pojavljuje u zrcalu. Therefore, as it is evident and clear that the intellectual realities do not enter and descend, and it is absolutely impossible that the Holy Spirit should ascend and descend, enter, come out or penetrate, it can only be that the Holy Spirit appears in splendor, as the sun appears in the mirror.
5 U nekim ulomcima Svetih knjiga o Duhu koji označava neku osobu, obično se govori tako da se kaže da je ta osoba utjelovljeni duh ili da je personifikacija milosti i velikodušja. U tom slučaju gledamo u svjetlo, a ne u staklo. In some passages in the Holy Books the Spirit is spoken of, signifying a certain person, as it is currently said in speech and conversation that such a person is an embodied spirit, or he is a personification of mercy and generosity. In this case, it is the light we look at, and not the glass.
6 U Ivanovu Evanđelju kad se govori o Obećanome Koji će doći nakon Krista, u poglavlju 16, stihovi 12, 13, kaže se: “Mogao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete nositi. A kada dođe On, Duh Istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje”. In the Gospel of John, in speaking of the Promised One Who was to come after Christ, it is said in chapter 16, verses 12, 13: “I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth: for He shall not speak of Himself; but whatsoever He shall hear, that shall He speak.”
7 Sad uzmite u obzir da je iz riječi: “jer On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje”, jasno da je Duh istine utjelovljen u Čovjeku Koji ima osobnost, Koji ima uši da čuje i jezik da govori. Na isti način “Duh Božji” koristi se u vezi s Kristom, kao kad govorite o svjetlosti, misleći i na svjetlost i na svjetiljku. Now consider carefully that from these words, “for He shall not speak of Himself; but whatsoever He shall hear, that shall He speak,” it is clear that the Spirit of truth is embodied in a Man Who has individuality, Who has ears to hear and a tongue to speak. In the same way the name “Spirit of God” is used in relation to Christ, as you speak of a light, meaning both the light and the lamp.