– 27 –
TROJSTVO
THE TRINITY

1 Pitanje: – Koje je značenje Trojstva, Triju Osoba u Jednome? Question.—What is the meaning of the Trinity, of the Three Persons in One?
2 Odgovor: – Božanska Stvarnost, koja je očišćena i oslobođena od poimanja ljudskih bića i koju nikada ne mogu zamisliti mudri i inteligentni ljudi, nadilazi svaku predodžbu. Ta Gospodnja Stvarnost ne priznaje nikakvu podjelu, jer su podjela i mnogostrukost svojstva stvorenja čija je egzistencija nesigurna, a ne nešto što se događa samoopstojnima. Answer.—The Divine Reality, which is purified and sanctified from the understanding of human beings and which can never be imagined by the people of wisdom and of intelligence, is exempt from all conception. That Lordly Reality admits of no division; for division and multiplicity are properties of creatures which are contingent existences, and not accidents which happen to the self-existent.
3 Božanska Stvarnost oslobođena je od jednosti; koliko je tek onda oslobođena od mnogostrukosti. Silazak te Gospodnje Stvarnosti u stanje uvjetovanosti i stupnjeva bio bi ravan nesavršenosti i suprotan savršenosti; stoga je apsolutno nemoguć. Ona je neprekidno bila i jest u egzaltaciji svetosti i oslobođenja. Sve što je rečeno o Božjim Objavama i Božjim Mjestima osvita predstavlja božanski odraz, a ne silazak u uvjete egzistencije.96 The Divine Reality is sanctified from singleness, then how much more from plurality. The descent of that Lordly Reality into conditions and degrees would be equivalent to imperfection and contrary to perfection, and is, therefore, absolutely impossible. It perpetually has been, and is, in the exaltation of holiness and sanctity. All that is mentioned of the Manifestations and Dawning-places of God signifies the divine reflection, and not a descent into the conditions of existence.96
4 Bog je čista savršenost, a stvorenja nisu drugo doli nesavršenosti. Za Boga bi najveća nesavršenost bila sići u uvjete postojanja; naprotiv, Njegove objave, Njegova pojava, Njegovo uzdizanje su kao odraz sunca u jasnom, čistom, uglačanom zrcalu. Sva stvorenja su jasni znakovi Božji, poput svih zemaljskih bića na koja sjaju zrake sunca. Ali ravnice, planine, drveće i plodove obasjava samo dio svjetla, kroz koje oni postaju vidljivi, rastu i postižu cilj njihova postojanja, dok je Savršen Čovjek97 poput jasnog zrcala u kojem Sunce Stvarnosti postaje vidljivo i očituje se sa svim svojim odlikama i savršenostima. Tako je Stvarnost Kristova bila jasno i uglačano zrcalo, najfinije i najčistije. Sunce Stvarnosti, Bit Božanstva, odražavalo se u ovom zrcalu i u njemu očitovalo svoju svjetlost i toplinu; ali Sunce se nije spustilo iz visine svoje svetosti i s neba svoje oslobođenosti da bi stanovalo i živjelo u zrcalu. Ne, ono nastavlja postojati u svojoj visini i uzvišenosti, dok se pojavljuje i očituje u zrcalu u ljepoti i savršenstvu. God is pure perfection, and creatures are but imperfections. For God to descend into the conditions of existence would be the greatest of imperfections; on the contrary, His manifestation, His appearance, His rising are like the reflection of the sun in a clear, pure, polished mirror. All the creatures are evident signs of God, like the earthly beings upon all of which the rays of the sun shine. But upon the plains, the mountains, the trees and fruits, only a portion of the light shines, through which they become visible, and are reared, and attain to the object of their existence, while the Perfect Man97 is in the condition of a clear mirror in which the Sun of Reality becomes visible and manifest with all its qualities and perfections. So the Reality of Christ was a clear and polished mirror of the greatest purity and fineness. The Sun of Reality, the Essence of Divinity, reflected itself in this mirror and manifested its light and heat in it; but from the exaltation of its holiness, and the heaven of its sanctity, the Sun did not descend to dwell and abide in the mirror. No, it continues to subsist in its exaltation and sublimity, while appearing and becoming manifest in the mirror in beauty and perfection.
5 Kažemo li da smo vidjeli Sunce u dva zrcala – Kristovom i onom Svetoga Duha – tj. da smo vidjeli tri Sunca, jedno na nebu i druga dva na zemlji, reći ćemo istinu. A kažemo li da je jedno Sunce i da je ono čista jednost i da mu nema ravna, opet ćemo reći istinu. Now if we say that we have seen the Sun in two mirrors—one the Christ and one the Holy Spirit—that is to say, that we have seen three Suns, one in heaven and the two others on the earth, we speak truly. And if we say that there is one Sun, and it is pure singleness, and has no partner and equal, we again speak truly.
6 Sažetak rasprave jest da je Kristova Stvarnost bila jasno zrcalo i da je Sunce Stvarnosti – tj. Bit Jednosti, s beskrajnim savršenostima i pridjevcima – postalo vidljivo u zrcalu. To ne znači da se Sunce, koje je Bit Božanstva, podijelilo i umnožilo – jer Sunce je jedno – već da se ono pojavilo u zrcalu. Zato je Krist rekao: “Otac je Sin”, misleći pritom da se sunce vidi i očituje u zrcalu. The epitome of the discourse is that the Reality of Christ was a clear mirror, and the Sun of Reality—that is to say, the Essence of Oneness, with its infinite perfections and attributes—became visible in the mirror. The meaning is not that the Sun, which is the Essence of the Divinity, became divided and multiplied—for the Sun is one—but it appeared in the mirror. This is why Christ said, “The Father is in the Son,” meaning that the Sun is visible and manifest in this mirror.
7 Sveti Duh je Milost Božja koja postaje vidljiva i očita u Stvarnosti Krista. Položaj Sina jest srce Kristovo, a Sveti Duh je stanje Kristova duha. Otuda je utvrđeno i dokazano da je Bit Božanstva jedinstvena i bez premca, sličnosti ili ekvivalenta. The Holy Spirit is the Bounty of God which becomes visible and evident in the Reality of Christ. The Sonship station is the heart of Christ, and the Holy Spirit is the station of the spirit of Christ. Hence it has become certain and proved that the Essence of Divinity is absolutely unique and has no equal, no likeness, no equivalent.
8 To je značenje Triju Osoba Trojstva. Kad bi bilo drugačije, temelji Religije Božje počivali bi na nelogičnoj pretpostavci koju um ne može zamisliti. A kako natjerati um da vjeruje u bilo što što ne može zamisliti? Nešto se ne može shvatiti uz pomoć inteligencije, osim ako to nije zaodjeveno nekom shvatljivom formom; u protivnom to nije ništa drugo doli napor mašte. This is the signification of the Three Persons of the Trinity. If it were otherwise, the foundations of the Religion of God would rest upon an illogical proposition which the mind could never conceive, and how can the mind be forced to believe a thing which it cannot conceive? A thing cannot be grasped by the intelligence except when it is clothed in an intelligible form; otherwise, it is but an effort of the imagination.
9 Sada je, iz ovog objašnjenja, postalo jasno što predstavlja značenje Triju Osoba Trojstva. Jednost Božja je dokazana. It has now become clear, from this explanation, what is the meaning of the Three Persons of the Trinity. The Oneness of God is also proved.