– 41 –
UNIVERZALNI CIKLUSI
THE UNIVERSAL CYCLES

1 Pitanje: – Koje je pravo objašnjenje ciklusa koji se događaju u svijetu postojanja? Question.—What is the real explanation of the cycles which occur in the world of existence?
2 Odgovor: – Svako od svijetlećih tijela na ovom beskrajnom nebeskom svodu ima ciklus revolucije različitog trajanja, i svako se okreće po svojoj vlastitoj orbiti i opet započinje novi ciklus. Tako i zemlja svakih tristo šezdeset i pet dana, pet sati, četrdeset pet minuta i još djelić vremena završava svoje godišnje kretanje; i tada započinje novi ciklus – drugim riječima, prvi je ciklus obnovljen. Jednako tako, za cijeli univerzum, bilo za nebesa ili za ljude, postoje ciklusi velikih događaja ili važnih činjenica i zbivanja. Kad se jedan ciklus završi, započinje novi; stari ciklus, zbog novih velikih događaja, biva potpuno zaboravljen te od njega ne ostaje ni traga ni zabilješke. Primjećujete da nemamo nikakvih izvješća iz razdoblja dvadeset tisuća godina unazad, premda smo ranije argumentirano dokazali da je život na ovoj zemlji vrlo star. Taj život nije star stotinu tisuća ili dvije stotine tisuća ili milijun ili dva milijuna godina; već je još stariji, a drevna izvješća i tragovi posve su zaboravljeni. Answer.—Each one of the luminous bodies in this limitless firmament has a cycle of revolution which is of a different duration, and every one revolves in its own orbit, and again begins a new cycle. So the earth, every three hundred and sixty-five days, five hours, forty-eight minutes and a fraction, completes a revolution; and then it begins a new cycle—that is to say, the first cycle is again renewed. In the same way, for the whole universe, whether for the heavens or for men, there are cycles of great events, of important facts and occurrences. When a cycle is ended, a new cycle begins; and the old one, on account of the great events which take place, is completely forgotten, and not a trace or record of it will remain. As you see, we have no records of twenty thousand years ago, although we have before proved by argument that life on this earth is very ancient. It is not one hundred thousand, or two hundred thousand, or one million or two million years old; it is very ancient, and the ancient records and traces are entirely obliterated.
3 Svaka Božanska Objava također ima svoj ciklus tijekom kojeg prevladavaju i izvršavaju se Njezini zakoni i zapovijedi. Kad se Njezin ciklus ispuni pojavom nove Objave, započinje novi ciklus. Tako ciklus počinje, završava i obnavlja se sve dok se ne ispuni univerzalni ciklus u svijetu, kad će se dogoditi važni događaji i velika zbivanja koji potpuno brišu svaki trag i svako izvješće o prošlosti; potom započinje novi ciklus u svijetu, jer ovaj univerzum nema početka. Ranije smo iznijeli dokaze i svjedočanstva koja se odnose na ovo pitanje; nema potrebe za ponavljanjem. Each of the Divine Manifestations has likewise a cycle, and during the cycle His laws and commandments prevail and are performed. When His cycle is completed by the appearance of a new Manifestation, a new cycle begins. In this way cycles begin, end and are renewed, until a universal cycle is completed in the world, when important events and great occurrences will take place which entirely efface every trace and every record of the past; then a new universal cycle begins in the world, for this universe has no beginning. We have before stated proofs and evidences concerning this subject; there is no need of repetition.
4 Ukratko, kažemo da univerzalni ciklus u svijetu postojanja označava duga vremenska razdoblja – bezbrojna i nebrojiva razdoblja i epohe. U takvom se ciklusu Objave pojavljuju sa sjajem u kraljevstvu vidljivoga, sve dok velika i najviša Objava ne učini svijet središtem Svoga zračenja. Njezina pojava pomaže da čovječanstvo postigne zrelost, te je trajanje Njezina ciklusa jako dugo. Potom će se u Njezinoj sjeni uzdići druge Objave, koje će prema potrebama vremena obnoviti određene zapovijedi koje se odnose na materijalna pitanja i poslove, a držat će se Njezine sjene. Briefly, we say a universal cycle in the world of existence signifies a long duration of time, and innumerable and incalculable periods and epochs. In such a cycle the Manifestations appear with splendor in the realm of the visible until a great and supreme Manifestation makes the world the center of His radiance. His appearance causes the world to attain to maturity, and the extension of His cycle is very great. Afterward, other Manifestations will arise under His shadow, Who according to the needs of the time will renew certain commandments relating to material questions and affairs, while remaining under His shadow.
5 Mi smo u ciklusu koji pripada Adamu, a njegova je vrhovna Objava Bahá’u’lláh. We are in the cycle which began with Adam, and its supreme Manifestation is Bahá’u’lláh.