– 50 –
DUHOVNI DOKAZI O PODRIJETLU ČOVJEKA
SPIRITUAL PROOFS OF THE ORIGIN OF MAN

1 Dokazi koje smo pružili glede podrijetla ljudske vrste bili su logički dokazi. Sad ćemo dati duhovne dokaze, koji su suštinski. Jer, kao što smo dokazali Božanstvo logičkim dokazima, te također logički dokazali da čovjek od svog početka postoji kao čovjek, čija je vrsta postojala oduvijek, sad dajemo duhovne dokaze da je čovjekovo postojanje – čovjekova vrsta – nužno postojanje, te da se bez čovjeka ne bi pojavile savršenosti Božanstva. No to su duhovni, a ne logički dokazi. The proofs which we have adduced relative to the origin of the human species were logical proofs. Now we will give the spiritual proofs, which are essential. For, as we have proved Divinity by logical arguments, and have also proved logically that man exists from his origin and foundation as man, and that his species has existed from all eternity, now we will establish spiritual proofs that human existence—that is, the species of man—is a necessary existence, and that without man the perfections of Divinity would not appear. But these are spiritual proofs, not logical proofs.
2 Mnogo smo puta pokazali i ustvrdili da je čovjek najplemenitije među bićima, da je suma svih savršenosti, te da su sva bića i svi oblici postojanja središta iz kojih se odražava slava Božja – što znači – znakovi Božjeg Božanstva vidljivi su u prirodi stvari i stvorenja. Upravo kao što je zemaljska kugla mjesto na kojem se odražavaju zrake sunca – jer njegovo svjetlo, njegova toplina i njegov utjecaj vidljivi su i jasni u svim atomima zemlje – tako, na isti način, atomi bića, u ovom beskrajnom svemiru, objavljuju i dokazuju jednu od božanskih savršenosti. Ništa nije lišeno tog dara; to je ili znak milosti Božje ili znak Njegove moći, Njegove veličine, Njegove pravde, Njegove providnosti koja podržava; ili je to znak velikodušnosti Božje, Njegove vizije, Njegova sluha, Njegova znanja, Njegove plemenitosti itd. We have many times demonstrated and established that man is the noblest of beings, the sum of all perfections, and that all beings and all existences are the centers from which the glory of God is reflected—that is to say, the signs of the Divinity of God are apparent in the realities of things and of creatures. Just as the terrestrial globe is the place where the rays of the sun are reflected—as its light, its heat and its influence are apparent and visible in all the atoms of the earth—so, in the same way, the atoms of beings, in this infinite space, proclaim and prove one of the divine perfections. Nothing is deprived of this benefit; either it is a sign of the mercy of God, or it is a sign of His power, His greatness, His justice, His nurturing providence; or it is a sign of the generosity of God, His vision, His hearing, His knowledge, His grace and so on.
3 Bez sumnje je svako biće središte sjaja slave Božje – tj. savršenosti Božje dolaze od njega i u njemu sjaju. Ono je poput sunca koje sja u pustinji, iznad mora, u drveću, u voću i cvijeću i u svim zemaljskim stvarima. Svijet, uistinu svako postojeće biće, objavljuje nam jedno od imena Božjih, no stvarnost čovjekova kolektivna je stvarnost, opća stvarnost, i središte je u kojem sja slava svih savršenosti Božjih – drugim riječima, za svako ime, svaki pridjevak, svako savršeno svojstvo koje pridajemo Bogu, postoji znak kod čovjeka. Kad bi bilo drugačije, čovjek ne bi mogao zamisliti te savršenosti i ne bi ih mogao razumjeti. Tako kažemo da je Bog onaj koji vidi, a oko je znak Njegova vida; kad toga znaka kod čovjeka ne bi bilo, kako bismo mogli zamisliti Božji vid? Jer slijepi (od rođenja) ne mogu zamisliti vid; a gluhi (od rođenja) ne mogu zamisliti sluh; a mrtvi ne mogu shvatiti život. Dakle, Božanstvo Božje, koje je suma svih savršenosti, odražava se u stvarnosti čovjeka – Bit Jednosti je skup svih savršenosti, a iz tog jedinstva On baca odraz na ljudsku stvarnost. Čovjek je, dakle, savršeno zrcalo okrenuto k Suncu Istine i središte je zračenja: Sunce Istine sja u ovom zrcalu. Odraz božanske savršenosti pojavljuje se u stvarnosti čovjeka, tako da je on predstavnik Boga, glasnik Božji. Kad čovjek ne bi postojao, u univerzumu ne bi bilo rezultata, jer cilj postojanja je pojava savršenosti Božjih. Without doubt each being is the center of the shining forth of the glory of God—that is to say, the perfections of God appear from it and are resplendent in it. It is like the sun, which is resplendent in the desert, upon the sea, in the trees, in the fruits and blossoms, and in all earthly things. The world, indeed each existing being, proclaims to us one of the names of God, but the reality of man is the collective reality, the general reality, and is the center where the glory of all the perfections of God shine forth—that is to say, for each name, each attribute, each perfection which we affirm of God there exists a sign in man. If it were otherwise, man could not imagine these perfections and could not understand them. So we say that God is the seer, and the eye is the sign of His vision; if this sight were not in man, how could we imagine the vision of God? For the blind (that is, one born blind) cannot imagine sight; and the deaf (that is, one deaf from birth) cannot imagine hearing; and the dead cannot realize life. Consequently, the Divinity of God, which is the sum of all perfections, reflects itself in the reality of man—that is to say, the Essence of Oneness is the gathering of all perfections, and from this unity He casts a reflection upon the human reality. Man, then, is the perfect mirror facing the Sun of Truth and is the center of radiation: the Sun of Truth shines in this mirror. The reflection of the divine perfections appears in the reality of man, so he is the representative of God, the messenger of God. If man did not exist, the universe would be without result, for the object of existence is the appearance of the perfections of God.
4 Stoga se ne može reći da je postojalo vrijeme u kojem nije bilo čovjeka. Sve što možemo reći jest da ova zemaljska kugla nekad nije postojala te da se u njezinom početku čovjek na njoj nije pojavio. Međutim, i od početka koji nema početka, pa do kraja, koji nema kraja, uvijek su postojale Objave Božje. Taj Čovjek o Kojem govorimo nije svaki čovjek; to je Savršeni Čovjek. Jer najplemenitiji dio drveta je plod, koji i jest razlog njegova postojanja. Kad drvo ne bi imalo ploda, ne bi imalo smisla. Stoga se ne može zamisliti da su svjetovi postojanja, bile to zvijezde ili ova zemlja, nekad bili nastanjeni magarcima, kravama, miševima i mačkama, a da su bili bez čovjeka! To je pogrešna i besmislena pretpostavka. Riječ Božja jasna je kao sunce. To je duhovni dokaz, ali onaj koji ne možemo na početku iznijeti za volju materijalistima. Najprije moramo govoriti o logičkim, a potom o duhovnim dokazima. Therefore, it cannot be said there was a time when man was not. All that we can say is that this terrestrial globe at one time did not exist, and at its beginning man did not appear upon it. But from the beginning which has no beginning, to the end which has no end, a Perfect Manifestation always exists. This Man of Whom we speak is not every man; we mean the Perfect Man. For the noblest part of the tree is the fruit, which is the reason of its existence. If the tree had no fruit, it would have no meaning. Therefore, it cannot be imagined that the worlds of existence, whether the stars or this earth, were once inhabited by the donkey, cow, mouse and cat, and that they were without man! This supposition is false and meaningless. The word of God is clear as the sun. This is a spiritual proof, but one which we cannot at the beginning put forth for the benefit of the materialists. First we must speak of the logical proofs, afterward the spiritual proofs.