– 58 –
STUPANJ ZNANJA KOJE ČOVJEK POSJEDUJE I BOŽANSKE OBJAVE
THE DEGREE OF KNOWLEDGE POSSESSED BY MAN AND THE DIVINE MANIFESTATIONS

1 Pitanje: – Na kojem je stupnju ljudsko opažanje i koja su njegova ograničenja? Question.—Of what degree is the perception of the human world, and what are its limitations?
2 Odgovor: – Znajte da se opažanje razlikuje. Najniži stupanj opažanja je onaj kod životinja – dakle, prirodni osjećaj koji se javlja putem moći osjetila, a koji se zove osjet. To je zajedničko i ljudima i životinjama; štoviše, neke životinje su glede osjetila moćnije od čovjeka. No kod ljudi se opažanje razlikuje u skladu s različitim stanjima čovjeka. Answer.—Know that perception varies. The lowest degree of perception is that of the animals—that is to say, the natural feeling which appears through the powers of the senses, and which is called sensation. In this, men and animals are sharers; moreover, some animals with regard to the senses are more powerful than man. But in humanity, perception differs and varies in accordance with the different conditions of man.
3 Prvo stanje opažanja u svijetu prirode jest opažanje racionalne duše. To opažanje i ta moć zajednički su svim ljudima, bili oni budni ili nemarni, vjernici ili poricatelji. Ta ljudska racionalna duša je Božja kreacija; ona obuhvaća i nadilazi sva ostala stvorenja; budući da je plemenitija i uglednija, ona obuhvaća sve stvari. Moć racionalne duše može otkriti pravu prirodu stvari, pojmiti svojstva bića i proniknuti otajstva postojanja. Sve znanosti, sve znanje, umjetnosti, čuda, institucije, otkrića i pothvati dolaze od djelovanja inteligencije racionalne duše. Bilo je vrijeme kad su oni bili nepoznata, čuvana otajstva i skrivene tajne; racionalna duša postupno ih je otkrivala i iznijela ih iz razine nevidljivoga i skrivenoga u područje vidljivoga. To je najveća moć opažanja u svijetu prirode, koja u svom najvišem uzletu shvaća sve stvarnosti, svojstva i djelovanja njezinih prolaznih bića. The first condition of perception in the world of nature is the perception of the rational soul. In this perception and in this power all men are sharers, whether they be neglectful or vigilant, believers or deniers. This human rational soul is God’s creation; it encompasses and excels other creatures; as it is more noble and distinguished, it encompasses things. The power of the rational soul can discover the realities of things, comprehend the peculiarities of beings, and penetrate the mysteries of existence. All sciences, knowledge, arts, wonders, institutions, discoveries and enterprises come from the exercised intelligence of the rational soul. There was a time when they were unknown, preserved mysteries and hidden secrets; the rational soul gradually discovered them and brought them out from the plane of the invisible and the hidden into the realm of the visible. This is the greatest power of perception in the world of nature, which in its highest flight and soaring comprehends the realities, the properties and the effects of the contingent beings.
4 Ali univerzalni božanski um, koji je izvan prirode, milost je Prapostojeće Moći. Taj univerzalni um je božanski; on obuhvaća postojeće stvarnosti i prima svjetlo otajstava Boga. To je svjesna moć, a ne moć ispitivanja i istraživanja. Intelektualna moć svijeta prirode je moć ispitivanja, i svojim istraživanjima ona otkriva stvarnosti bića i svojstva egzistencija; no nebeska intelektualna moć, koja je izvan prirodne, obuhvaća stvari i upoznaje ih, spoznaje ih, shvaća ih, svjesna je otajstava, stvarnosti i božanskih značenja i otkrivatelj je skrivenih istina Kraljevstva. Ta božanska intelektualna moć posebna je osobina Svetih Objava i Mjesta – osvita proroštva; zraka tog svjetla pada na zrcala srca pravednika, a dio te moći dolazi im putem Svetih Objava. But the universal divine mind, which is beyond nature, is the bounty of the Preexistent Power. This universal mind is divine; it embraces existing realities, and it receives the light of the mysteries of God. It is a conscious power, not a power of investigation and of research. The intellectual power of the world of nature is a power of investigation, and by its researches it discovers the realities of beings and the properties of existences; but the heavenly intellectual power, which is beyond nature, embraces things and is cognizant of things, knows them, understands them, is aware of mysteries, realities and divine significations, and is the discoverer of the concealed verities of the Kingdom. This divine intellectual power is the special attribute of the Holy Manifestations and the Dawning-places of prophethood; a ray of this light falls upon the mirrors of the hearts of the righteous, and a portion and a share of this power comes to them through the Holy Manifestations.
5 Svete Objave imaju tri stanja: prvo, fizičko stanje; drugo, stanje racionalne duše; i treće, stanje očitovanja opažanja i gospodnjeg sjaja. Tijelo poima stvari u skladu sa stupnjem njegove sposobnosti u fizičkom svijetu; stoga, u nekim slučajevima, ono pokazuje fizičku slabost. Na primjer: “Spavao sam i bio bez svijesti; lahor Božji zapuhao je nada Mnom i probudio Me, i naredio Mi da obznanjujem Riječ”; ili kad je Krist u svojoj tridesetoj godini bio kršten, a Sveti se Duh spustio na njega; prije toga se Sveti Duh u Njemu nije objavio. Sve te stvari odnose se na tjelesno stanje Objava; no Njihovo nebesko stanje obuhvaća sve stvari, zna sva otajstva, otkriva sve znakove i vlada nad svim stvarima; prije, kao i nakon Njihove misije, to je isto. Zato Krist kaže: “Ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji”151 – što znači, u Meni nikad nije bilo niti će biti bilo kakve promjene. The Holy Manifestations have three conditions: one, the physical condition; one, that of the rational soul; and one, that of the manifestation of perfection and of the lordly splendor. The body comprehends things according to the degree of its ability in the physical world; therefore, in certain cases it shows physical weakness. For example: “I was sleeping and unconscious; the breeze of God passed over Me and awoke Me, and commanded Me to proclaim the Word”; or when Christ in His thirtieth year was baptized, and the Holy Spirit descended upon Him; before this the Holy Spirit did not manifest itself in Him. All these things refer to the bodily condition of the Manifestations; but Their heavenly condition embraces all things, knows all mysteries, discovers all signs, and rules over all things; before as well as after Their mission, it is the same. That is why Christ has said: “I am Alpha and Omega, the first and the last”151—that is to say, there has never been and never shall be any change and alteration in Me.