X. Vrijeme predodređeno za sve ljude i narode na zemlji…

1 Vrijeme predodređeno za sve ljude i narode na zemlji sada je došlo. Obećanja Božja, kako su zapisana u svetim Spisima, sva su ispunjena. Iz Siona je stigao Zakon Božji, i Jeruzalem i brežuljci i zemlja oko njega ispunjeni su slavom Njegova Otkrivenja. Sretan je čovjek koji u srcu promisli o onom što je objavljeno u Knjigama Boga, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga. Razmislite o ovome, vi miljenici Božji, i neka vam uši prate Njegovu Riječ, da biste mogli, zahvaljujući Njegovoj milosti i milosrđu, napiti se iz jasnih voda nepokolebljivosti i postati poput planine čvrsti i postojani u Njegovoj Stvari. The time foreordained unto the peoples and kindreds of the earth is now come. The promises of God, as recorded in the holy Scriptures, have all been fulfilled. Out of Zion hath gone forth the Law of God, and Jerusalem, and the hills and land thereof, are filled with the glory of His Revelation. Happy is the man that pondereth in his heart that which hath been revealed in the Books of God, the Help in Peril, the Self-Subsisting. Meditate upon this, O ye beloved of God, and let your ears be attentive unto His Word, so that ye may, by His grace and mercy, drink your fill from the crystal waters of constancy, and become as steadfast and immovable as the mountain in His Cause.
2 U Knjizi Izaije zapisano je: “U stijenu uđi i u prašinu se skrij zbog straha od Gospoda i pred slavom Njegove veličine.” Nijedan čovjek koji razmišlja o ovom stihu ne može ne priznati veličinu ove Stvari ili posumnjati u uzvišeni značaj ovoga Dana – Dana Boga Samoga. A iza tog stiha slijede ove riječi: “Samo će Gospod uzvišen biti na taj Dan.” To je Dan koji je Pero Svevišnjega slavilo u svim svetim Spisima. Nema u njima nijednog stiha koji ne objavljuje slavu Njegova svetog Imena, niti ima Knjige koja ne svjedoči o veličini ove uzvišene teme. Kad Bismo naveli sve što se tiče ove Objave, a otkriveno je u tim nebeskim Knjigama i svetim Spisima, ova bi Ploča poprimila nemoguće razmjere. Svaki je čovjek, na ovaj Dan, dužan svo svoje povjerenje položiti u mnogostruko obilje Božje, i ustati da širi, s krajnjom mudrošću, istine o Njegovoj Stvari. Tada i samo tada čitavu će zemlju obasjati jutarnje svjetlo Njegova Otkrivenja. In the Book of Isaiah it is written: “Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the Lord, and for the glory of His majesty.” No man that meditateth upon this verse can fail to recognize the greatness of this Cause, or doubt the exalted character of this Day—the Day of God Himself. This same verse is followed by these words: “And the Lord alone shall be exalted in that Day.” This is the Day which the Pen of the Most High hath glorified in all the holy Scriptures. There is no verse in them that doth not declare the glory of His holy Name, and no Book that doth not testify unto the loftiness of this most exalted theme. Were We to make mention of all that hath been revealed in these heavenly Books and holy Scriptures concerning this Revelation, this Tablet would assume impossible dimensions. It is incumbent in this Day, upon every man to place his whole trust in the manifold bounties of God, and arise to disseminate, with the utmost wisdom, the verities of His Cause. Then, and only then, will the whole earth be enveloped with the morning light of His Revelation.