XI. Sva slava ovom Danu, Danu u kojem su miomirisi milosrđa…

1 Sva slava ovom Danu, Danu u kojem su miomirisi milosrđa zapahnuli sva stvorenja, Danu koji je toliko blagoslovljen da se minuli vjekovi i stoljeća nikad ne mogu ponadati da će mu biti takmacem, Danu u kojem se lice Pradavnoga okrenulo prema Svom svetom sjedištu. Ondje su se začuli glasovi svih stvorenja, a povrh njih oni Družbe u visini, kako glasno dozivaju: “Požuri, o, Karmel, jer – gle! svjetlost lica Boga, Vladara Kraljevstva Imena i Uobličitelja nebesa obasjala te.” All glory be to this Day, the Day in which the fragrances of mercy have been wafted over all created things, a Day so blest that past ages and centuries can never hope to rival it, a Day in which the countenance of the Ancient of Days hath turned towards His holy seat. Thereupon the voices of all created things, and beyond them those of the Concourse on high, were heard calling aloud: “Haste thee, O Carmel, for lo, the light of the countenance of God, the Ruler of the Kingdom of Names and Fashioner of the heavens, hath been lifted upon thee.”
2 Obuzeta silnom radošću, podigla je svoj glas i ovako uskliknula: “Neka moj život bude žrtvovan Tebi, jer Ti si upro Svoj pogled u mene, obdario me Svojim obiljem, i upravio k meni Svoje korake. Zbog razdvojenosti od Tebe, o, Ti, Izvoru vječnoga života, gotovo sam ugasla, a moja udaljenost od Tvojega prisustva spalila mi je dušu. Sva slava Tebi jer si me osposobio da čujem Tvoj zov, jer si me počastio Svojim koracima, i jer si oživio dušu životvornim miomirisom Dana i prodornim glasom Tvojega Pera, glasom koji si odredio za Tvoj zov trublje među Tvojim narodom. A kad je kucnuo čas objavljivanja Tvoje neodoljive Vjere, udahnuo si dašak Svoga duha u Tvoje Pero, i – gle! sve što je stvoreno iz temelja se potreslo, otkrivajući čovječanstvu ona otajstva koja leže skrivena u riznicama Onoga Koji je Posjednik svega stvorenog.” Seized with transports of joy, and raising high her voice, she thus exclaimed: “May my life be a sacrifice to Thee, inasmuch as Thou hast fixed Thy gaze upon me, hast bestowed upon me Thy bounty, and hast directed towards me Thy steps. Separation from Thee, O Thou Source of everlasting life, hath well nigh consumed me, and my remoteness from Thy presence hath burned away my soul. All praise be to Thee for having enabled me to hearken to Thy call, for having honored me with Thy footsteps, and for having quickened my soul through the vitalizing fragrance of Thy Day and the shrilling voice of Thy Pen, a voice Thou didst ordain as Thy trumpet-call amidst Thy people. And when the hour at which Thy resistless Faith was to be made manifest did strike, Thou didst breathe a breath of Thy spirit into Thy Pen, and lo, the entire creation shook to its very foundations, unveiling to mankind such mysteries as lay hidden within the treasuries of Him Who is the Possessor of all created things.”
3 Čim je njezin glas stigao do tog najuzvišenijeg Mjesta, Mi smo odgovorili: “Zahvali Gospodu svom, o, Karmel. Oganj tvoje razdvojenosti od Mene proždirao te kad se ocean Moga prisustva uzdigao pred tvojim licem, pružajući utjehu tvojim i očima svih stvorenja, i ushitom ispunjajući sve vidljivo i nevidljivo. Raduj se, jer Bog je, na ovaj Dan, uspostavio na tebi svoje prijestolje, tebe učinio istokom Svojih znakova te izvorom dokaza Svoje Objave. Dobro je uz onoga koji kruži oko tebe, koji pronosi objavu tvoje slave, i iskazuje ono čime te obasula darežljivost Gospoda Boga tvojega. Uzmi Kalež Besmrtnosti u ime Gospoda tvojega, Sveslavljenoga, i zahvali Mu, jer On je, kao znak Svog smilovanja prema tebi, pretvorio tvoju žalost u veselje, a tugu tvoju preobrazio u blaženu radost. On, uistinu, ljubi mjesto koje je postalo sjedištem Njegova prijestolja, kojim su kročile Njegove stope, koje je počastio Svojim prisustvom, odakle je uputio Svoj zov, i gdje je Svoje suze lio. No sooner had her voice reached that most exalted Spot than We made reply: “Render thanks unto thy Lord, O Carmel. The fire of thy separation from Me was fast consuming thee, when the ocean of My presence surged before thy face, cheering thine eyes and those of all creation, and filling with delight all things visible and invisible. Rejoice, for God hath in this Day established upon thee His throne, hath made thee the dawning-place of His signs and the dayspring of the evidences of His Revelation. Well is it with him that circleth around thee, that proclaimeth the revelation of thy glory, and recounteth that which the bounty of the Lord thy God hath showered upon thee. Seize thou the Chalice of Immortality in the name of thy Lord, the All-Glorious, and give thanks unto Him, inasmuch as He, in token of His mercy unto thee, hath turned thy sorrow into gladness, and transmuted thy grief into blissful joy. He, verily, loveth the spot which hath been made the seat of His throne, which His footsteps have trodden, which hath been honored by His presence, from which He raised His call, and upon which He shed His tears.
4 “Zazovi Sion, o, Karmel, i najavi radosne vijesti: Onaj koji je bio sakriven od smrtnih očiju došao je! Njegova svepodvrgavajuća vrhovnost bjelodana je; Njegov sveobuhvatni sjaj objavljen je. Pazi da ne oklijevaš ili zastaneš. Požuri i obiđi Grad Božji koji se spustio s nebesa, nebeska Kaaba oko koje su klanjajući se kružili miljenici Božji, oni čista srca, i družba najuzvišenijih anđela. O, kako silno želim razglasiti svakom mjestu na površini zemlje, i donijeti u svaki njezin grad blagovijest ove Objave – Objave kojoj je privučeno srce Sinaja, i u ime koje Gorući Grm izvikuje: “Bogu, Gospodu nad Gospodarima pripadaju kraljevstva na nebu i zemlji.” Uistinu, ovo je Dan u kojem se i kopno i more raduju ovom navještenju, Dan za koji su spremljene one stvari koje je Bog, dobrotom kakvu ne može pojmiti smrtni um ni srce, namijenio za objavu. Uskoro će Bog zaploviti svojom Arkom na tebi, i objavit će ljude Bahá koji su bili spomenuti u Knjizi Imena.” “Call out to Zion, O Carmel, and announce the joyful tidings: He that was hidden from mortal eyes is come! His all-conquering sovereignty is manifest; His all-encompassing splendor is revealed. Beware lest thou hesitate or halt. Hasten forth and circumambulate the City of God that hath descended from heaven, the celestial Kaaba round which have circled in adoration the favored of God, the pure in heart, and the company of the most exalted angels. Oh, how I long to announce unto every spot on the surface of the earth, and to carry to each one of its cities, the glad-tidings of this Revelation—a Revelation to which the heart of Sinai hath been attracted, and in whose name the Burning Bush is calling: ‘Unto God, the Lord of Lords, belong the kingdoms of earth and heaven.’ Verily this is the Day in which both land and sea rejoice at this announcement, the Day for which have been laid up those things which God, through a bounty beyond the ken of mortal mind or heart, hath destined for revelation. Erelong will God sail His Ark upon thee, and will manifest the people of Bahá who have been mentioned in the Book of Names.”
5 Hvaljen bio Gospod svih ljudi, na spomen Čijega su imena zatreperili svi atomi na zemlji, a Jezik Veličajni bio potaknut objaviti ono što je bilo uvijeno u Njegovu znanju i ležalo skriveno u riznici Njegove moći. On, uistinu, kroz moć Svoga Imena, Mogućnik, Svemoćni, Najviši, vladar je svega što je na nebesima i svega što je na zemlji. Sanctified be the Lord of all mankind, at the mention of Whose name all the atoms of the earth have been made to vibrate, and the Tongue of Grandeur hath been moved to disclose that which had been wrapt in His knowledge and lay concealed within the treasury of His might. He, verily, through the potency of His name, the Mighty, the All-Powerful, the Most High, is the ruler of all that is in the heavens and all that is on earth.