XXVII. Sva hvala jedinstvu Božjemu, i sva čast Njemu, vrhovnomu Gospodu…

1 Sva hvala jedinstvu Božjemu, i sva čast Njemu, vrhovnomu Gospodu, neusporedivom i sveslavljenomu Vladaru univerzuma, Koji je iz potpunoga ništavila proizveo stvarnost svih stvari, Koji je iz ničega u život dozvao najistančanije i najfinije elemente Svoga stvaranja, i Koji je Svoja stvorenja primio u Svoje kraljevstvo neprolazne slave izbavivši ih od poniženja zbog udaljenosti i opasnosti od potpunog izumiranja. Ništa osim Njegove sveobuhvatne milosti, Njegova sveprožimajućeg milosrđa nije moglo to ostvariti. Jer, kako bi, inače, puka ništavnost sama od sebe stekla vrijednost i sposobnost da iz svog stanja nepostojanja izroni u kraljevstvo postojanja? All praise to the unity of God, and all honor to Him, the sovereign Lord, the incomparable and all-glorious Ruler of the universe, Who, out of utter nothingness, hath created the reality of all things, Who, from naught, hath brought into being the most refined and subtle elements of His creation, and Who, rescuing His creatures from the abasement of remoteness and the perils of ultimate extinction, hath received them into His kingdom of incorruptible glory. Nothing short of His all-encompassing grace, His all-pervading mercy, could have possibly achieved it. How could it, otherwise, have been possible for sheer nothingness to have acquired by itself the worthiness and capacity to emerge from its state of nonexistence into the realm of being?
2 Stvorivši svijet i sve što u njemu živi i kreće se, On je, izravnim djelovanjem Svoje nesputane i vrhovne Volje odlučio podariti čovjeku jedinstvenu različitost i sposobnost da spozna Njega i da ljubi Njega – sposobnost koju valja smatrati začetnim podsticajem i prvobitnom namjerom koja je podlogom čitavom stvaranju… Na unutarnju bit svake stvorene stvari izlio je svjetlo jednoga od Svojih imena, pohranivši tako u nju slavu jednog od Svojih pridjevaka. Na bit čovjeka, međutim, usredotočio je sjaj svih Svojih imena i pridjevaka, učinivši je tako zrcalom Sebe Samoga. Jedini od svih stvorenja čovjek je bio izabran za tako silnu milost, tako trajno obilje. Having created the world and all that liveth and moveth therein, He, through the direct operation of His unconstrained and sovereign Will, chose to confer upon man the unique distinction and capacity to know Him and to love Him—a capacity that must needs be regarded as the generating impulse and the primary purpose underlying the whole of creation.… Upon the inmost reality of each and every created thing He hath shed the light of one of His names, and made it a recipient of the glory of one of His attributes. Upon the reality of man, however, He hath focused the radiance of all of His names and attributes, and made it a mirror of His own Self. Alone of all created things man hath been singled out for so great a favor, so enduring a bounty.
3 Te energije kojima je Danica Božanskoga obilja obdarila stvarnost čovjeka leže, međutim, uspavane u njemu, kao što je plamen skriven u svijeći, a zrake svjetlosti potencijalno prisutne u svjetiljci. Zračenje tih energija može biti pomračeno svjetovnim željama baš kao što svjetlost sunca može biti skrivena ispod prašine i prljavštine koje pokrivaju zrcalo. Niti svijeću niti svjetiljku ne mogu upaliti njihovi napori bez pomoći, niti se zrcalo može osloboditi od svoje prljavštine. Jasno je i očigledno da svjetiljka neće biti upaljena dok se ne zapali vatra, a, ukoliko prljavština nije izbrisana s lica zrcala, ono nikada neće predstavljati sliku sunca niti odraziti njegovu svjetlost i sjaj. These energies with which the Daystar of Divine bounty and Source of heavenly guidance hath endowed the reality of man lie, however, latent within him, even as the flame is hidden within the candle and the rays of light are potentially present in the lamp. The radiance of these energies may be obscured by worldly desires even as the light of the sun can be concealed beneath the dust and dross which cover the mirror. Neither the candle nor the lamp can be lighted through their own unaided efforts, nor can it ever be possible for the mirror to free itself from its dross. It is clear and evident that until a fire is kindled the lamp will never be ignited, and unless the dross is blotted out from the face of the mirror it can never represent the image of the sun nor reflect its light and glory.
4 A, budući da ne može postojati veza izravna odnosa koja bi vezala jedinoga pravoga Boga s Njegovim stvaranjem, i nikakve sličnosti ne može biti između prolaznoga i Vječnoga, nestalnoga i Apsolutnoga, On je naložio da u svakom dobu i dispenzaciji čista i neokaljana Duša bude objavljena u kraljevstvima zemlje i neba. Tom istančanomu, otajstvenomu i eteričnom Biću, On je dodijelio dvojaku prirodu; tjelesnu, koja pripada svijetu tvari, i duhovnu, koja je rođena od srži Boga Samoga. On mu je, nadalje, dodijelio dvostruk položaj. Prvi položaj, koji se odnosi na Njegovu najunutarnjiju stvarnost, predstavlja Njega kao Onoga Čiji je glas glas Boga Samoga. Tomu svjedoči tradicija: “Mnogostruk i otajstven je moj odnos spram Boga. Ja sam On Osobno, a On je Ja Osobno, osim što sam ja onaj koji jesam, a On je Onaj koji je On.” A slično i riječi: “Ustani, Muhamede, jer, gle! – Ljubavnik i Ljubljeni spojeni su i sjedinjeni u Tebi.” Slično tome On kaže: “Nikakve razlike nema između Tebe i Njih, osim što su Oni Tvoji Sluge.” Drugi položaj je ljudski položaj, potkrijepljen ovim riječima: “Ja sam samo čovjek poput vas.” “Reci, slavljen bio moj Gospod! Jesam li više nego čovjek, zar apostol?” Te Biti Odvojenosti, te blistave Stvarnosti kanali su sveprodorne milosti Božje. Vođeni svjetlom nepogrešiva vodstva, i obdareni vrhovnom vlašću, Oni su ovlašteni upotrijebiti nadahnuće Svojih riječi, izljeve Svoje nepogrešive milosti i posvećujući lahor Svoje Objave za čišćenje svakoga čeznutljivog srca i osjetljivoga duha od prljavštine i prašine zemaljskih briga i ograničenja. Onda i samo onda će vjera u Boga, uspavana u stvarnosti svakoga čovjeka, izroniti, blistava kao Sunce božanske Objave na izlasku, iza vela skrivanja, i zabosti stijeg svoje objavljene slave na vrhunce srca ljudi. And since there can be no tie of direct intercourse to bind the one true God with His creation, and no resemblance whatever can exist between the transient and the Eternal, the contingent and the Absolute, He hath ordained that in every age and dispensation a pure and stainless Soul be made manifest in the kingdoms of earth and heaven. Unto this subtle, this mysterious and ethereal Being He hath assigned a twofold nature; the physical, pertaining to the world of matter, and the spiritual, which is born of the substance of God Himself. He hath, moreover, conferred upon Him a double station. The first station, which is related to His innermost reality, representeth Him as One Whose voice is the voice of God Himself. To this testifieth the tradition: “Manifold and mysterious is My relationship with God. I am He, Himself, and He is I, Myself, except that I am that I am, and He is that He is.” And in like manner, the words: “Arise, O Muḥammad, for lo, the Lover and the Beloved are joined together and made one in Thee.” He similarly saith: “There is no distinction whatsoever between Thee and Them, except that They are Thy Servants.” The second station is the human station, exemplified by the following verses: “I am but a man like you.” “Say, praise be to my Lord! Am I more than a man, an apostle?” These Essences of Detachment, these resplendent Realities are the channels of God’s all-pervasive grace. Led by the light of unfailing guidance, and invested with supreme sovereignty, They are commissioned to use the inspiration of Their words, the effusions of Their infallible grace and the sanctifying breeze of Their Revelation for the cleansing of every longing heart and receptive spirit from the dross and dust of earthly cares and limitations. Then, and only then, will the Trust of God, latent in the reality of man, emerge, as resplendent as the rising Orb of Divine Revelation, from behind the veil of concealment, and implant the ensign of its revealed glory upon the summits of men’s hearts.
5 Iz prijašnjih navoda i nagovještaja postalo je nedvojbeno jasno da u kraljevstvima zemlje i neba nužno mora biti objavljeno Biće, Bît Koja će djelovati kao Objavitelj i Prenosnik milosti Božanstva Samoga, Vrhovnoga Gospoda svega. Kroz Učenja ove Danice Istine svaki čovjek će napredovati i razvijati se dok ne dostigne stanje u kojem će moći iskazivati sve potencijalne snage kojima je bilo obdareno njegovo najunutarnjije istinsko biće. Upravo su se radi toga cilja u svakom dobu i dispenzaciji pojavljivali Proroci Božji i Njegovi Izabranici, i pokazali takvu snagu kakva je od Boga rođena i takvu moć kakvu samo Vječni može objaviti. From the foregoing passages and allusions it hath been made indubitably clear that in the kingdoms of earth and heaven there must needs be manifested a Being, an Essence Who shall act as a Manifestation and Vehicle for the transmission of the grace of the Divinity Itself, the Sovereign Lord of all. Through the Teachings of this Daystar of Truth every man will advance and develop until he attaineth the station at which he can manifest all the potential forces with which his inmost true self hath been endowed. It is for this very purpose that in every age and dispensation the Prophets of God and His chosen Ones have appeared amongst men, and have evinced such power as is born of God and such might as only the Eternal can reveal.
6 Može li zdrav razum ikada zamisliti, zbog nekih riječi kojima značenje ne može razumjeti, da dveri Božjega beskonačnoga vodstva mogu ikada biti zatvorene pred licima ljudi? Može li on ikada pojmiti početak ili kraj ovih Božanskih Zvijezda, ovih blistavih Luči? Kakav se povodanj može porediti s bujicom Njegove sveobuhvatne milosti, i kakav blagoslov može nadmašiti dokaze tako velike i obilne milosti? Ne može biti nikakve sumnje da, bude li na trenutak uskraćena plima Njegove milosti i milosrđa svijetu, on će u potpunosti propasti. Zbog tog razloga od početka koji nema početka dveri Božanskoga milosrđa bile su širom otvorene pred licem svih stvari, a oblaci Istine nastavit će do kraja koji nema kraja izlijevati na tlo ljudske sposobnosti, stvarnosti i osobnosti svoje darove i obilja. Takav je bio Božji način koji traje od vječnosti do vječnosti. Can one of sane mind ever seriously imagine that, in view of certain words the meaning of which he cannot comprehend, the portal of God’s infinite guidance can ever be closed in the face of men? Can he ever conceive for these Divine Luminaries, these resplendent Lights either a beginning or an end? What outpouring flood can compare with the stream of His all-embracing grace, and what blessing can excel the evidences of so great and pervasive a mercy? There can be no doubt whatever that if for one moment the tide of His mercy and grace were to be withheld from the world, it would completely perish. For this reason, from the beginning that hath no beginning the portals of Divine mercy have been flung open to the face of all created things, and the clouds of Truth will continue to the end that hath no end to rain on the soil of human capacity, reality and personality their favors and bounties. Such hath been God’s method continued from everlasting to everlasting.