LXVIII. O, ti koja si plod s Mojega Stabla i njegov list! Na tebi…

1 O, ti koja si plod s Mojega Stabla i njegov list! Na tebi neka počiva Moja slava i Moje milosrđe. Neka ti se srce ne žalosti zbog onoga što te snašlo. Kad bi pretražila stranice Knjige Života, sasvim sigurno bi otkrila ono što će raspršiti tvoje žalosti i razblažiti tvoju bol. O thou who art the fruit of My Tree and the leaf thereof! On thee be My glory and My mercy. Let not thine heart grieve over what hath befallen thee. Wert thou to scan the pages of the Book of Life, thou wouldst, most certainly, discover that which would dissipate thy sorrows and dissolve thine anguish.
2 Znaj, o, plode s Mojega stabla, da su dvije vrste naloga Vrhovnoga Naložitelja koje se tiču sudbine i predodređenosti. Obje valja izvršavati i prihvatiti. Jedna je neopoziva, a druga, kako je ljudi nazivaju, iminentna. Prvoj se svi moraju bezrezervno podvrći, jer je čvrsta i uređena. Međutim, Bog je može promijeniti ili opozvati. Budući da će šteta koja mora proizaći iz takve promjene biti veća nego kada nalog ne bi bio promijenjen, svi bi se, stoga, morali svojevoljno pomiriti s onim što je Bog ushtio i s pouzdanjem se tomu pokoriti. Know thou, O fruit of My Tree, that the decrees of the Sovereign Ordainer, as related to fate and predestination, are of two kinds. Both are to be obeyed and accepted. The one is irrevocable, the other is, as termed by men, impending. To the former all must unreservedly submit, inasmuch as it is fixed and settled. God, however, is able to alter or repeal it. As the harm that must result from such a change will be greater than if the decree had remained unaltered, all, therefore, should willingly acquiesce in what God hath willed and confidently abide by the same.
3 Iminentni, pak, nalog takav je da ga molitva i preklinjanje mogu uspješno odvratiti. The decree that is impending, however, is such that prayer and entreaty can succeed in averting it.
4 Dao Bog da ti, koja si plod s Mojega Stabla, i oni koji se druže s tobom, budete zaštićeni od njegovih loših posljedica. God grant that thou who art the fruit of My Tree, and they that are associated with thee, may be shielded from its evil consequences.
5 Reci: O, Bože, Bože moj! U moje Si ruke podao uzdanicu Svoju, a sada Si je, u skladu sa zadovoljstvom Svoje Nakane pozvao natrag k Sebi. Ne dolikuje meni, koja sam službenica Tvoja, reći odakle mi to ili zašto se dogodilo, budući da si Ti slavljen u svim Tvojim djelima, i valja nam se pokoriti Tebi u Tvojem nalogu. Tvoja službenica, o, moj Gospode, svoje je nade usmjerila na Tvoju milost i obilje. Dopusti da zadobije ono što će je približiti k Tebi, i koristiti joj u svakom od Tvojih svjetova. Ti si Oprostitelj, Obdaritelj. Nema drugog Boga osim Tebe, Zapovjednoga, Drevnoga. Say: O God, my God! Thou hast committed into mine hands a trust from Thee, and hast now according to the good-pleasure of Thy Will called it back to Thyself. It is not for me, who am a handmaid of Thine, to say, whence is this to me or wherefore hath it happened, inasmuch as Thou art glorified in all Thine acts, and art to be obeyed in Thy decree. Thine handmaid, O my Lord, hath set her hopes on Thy grace and bounty. Grant that she may obtain that which will draw her nigh unto Thee, and will profit her in every world of Thine. Thou art the Forgiving, the All-Bountiful. There is none other God but Thee, the Ordainer, the Ancient of Days.
6 Podaj Svoj Blagoslov, o, Gospode Bože moj, onima koji su pili vina Tvoje ljubavi pred licem ljudi, i usprkos Tvojim neprijateljima priznali Tvoje jedinstvo, svjedočili Tvojoj jednosti, i ispovijedali svoju vjeru u ono što je navelo da se zatresu udovi tlačitelja među Tvojim stvorenjima, a zadrhte tjelesa ponosnih na zemlji. Svjedočim da Tvoja Vlast nikada ne može propasti, niti Tvoja Volja biti promijenjena. Za one koji su svoja lica prema Tebi upravili, i za Tvoje službenice koje su se čvrsto držale Tvoje Spone naloži ono što dolikuje Oceanu Tvojega obilja i Nebu Tvoje milosti. Vouchsafe Thy blessings, O Lord, my God, unto them that have quaffed the wine of Thy love before the face of men, and, in spite of Thine enemies, have acknowledged Thy unity, testified to Thy oneness, and confessed their belief in that which hath made the limbs of the oppressors among Thy creatures to quake, and the flesh of the proud ones of the earth to tremble. I bear witness that Thy Sovereignty can never perish, nor Thy Will be altered. Ordain for them that have set their faces towards Thee, and for Thine handmaids that have held fast by Thy Cord, that which beseemeth the Ocean of Thy bounty and the Heaven of Thy grace.
7 Ti si Onaj, o, Bože, Koji Se proglasio Gospodom Bogatstva, a sve koji Mu služe opisao kao siromašne i potrebite. Baš kao što Si zapisao: “O, vi koji vjerujete! Vi ste samo siromasi koji trebate Boga; ali Bog je Sveposjednik, Hvaljeni.” Sad kad sam iskazao svoje siromaštvo i priznao Tvoje bogatstvo, ne dopusti da budem lišen sjaja Tvojih bogatstava. Ti si, uistinu, Vrhovni Zaštitnik, Sveznajući, Premudri. Thou art He, O God, Who hath proclaimed Himself as the Lord of Wealth, and characterized all that serve Him as poor and needy. Even as Thou hast written: “O ye that believe! Ye are but paupers in need of God; but God is the All-Possessing, the All-Praised.” Having acknowledged my poverty, and recognized Thy wealth, suffer me not to be deprived of the glory of Thy riches. Thou art, verily, the Supreme Protector, the All-Knowing, the All-Wise.