LXXII. Neka vam se srca ne uznemire, o, ljudi, kad slava…

1 Neka vam se srca ne uznemire, o, ljudi, kad slava Moje Nazočnosti bude povučena, a ocean Moje riječi utišan. U Mojoj nazočnosti među vama ima mudrosti, a u Mojoj odsutnosti leži, pak, druga koju ne može vidjeti nitko osim Boga, Neusporedivoga, Sveznajućega. Uistinu, Mi vas promatramo iz Našeg kraljevstva slave, i četama Družbe u visini te družinom Naših omiljenih anđela pomoći ćemo svakoga tko ustane radi uspjeha Naše Stvari. Let not your hearts be perturbed, O people, when the glory of My Presence is withdrawn, and the ocean of My utterance is stilled. In My presence amongst you there is a wisdom, and in My absence there is yet another, inscrutable to all but God, the Incomparable, the All-Knowing. Verily, We behold you from Our realm of glory, and shall aid whosoever will arise for the triumph of Our Cause with the hosts of the Concourse on high and a company of Our favored angels.
2 O, narodi svijeta! Bog, Vječna Istina, svjedok Mi je da su potoci svježe i blage vode potekli iz stijena, kroz slast riječi koje je izgovorio vaš Gospod, Nesputani; ipak još uvijek spavate. Odbacite ono što posjedujete, i na krilima odijeljenosti vinite se iznad svega stvorenoga. Tako vam nalaže Gospod stvaranja, Čijeg je Pera potez korjenito izmijenio dušu ljudske vrste. O peoples of the earth! God, the Eternal Truth, is My witness that streams of fresh and soft-flowing waters have gushed from the rocks, through the sweetness of the words uttered by your Lord, the Unconstrained; and still ye slumber. Cast away that which ye possess, and, on the wings of detachment, soar beyond all created things. Thus biddeth you the Lord of creation, the movement of Whose Pen hath revolutionized the soul of mankind.
3 Znate li iz kojih visina doziva Gospod vaš, Sveslavljeni? Zar mislite da ste prepoznali Pero kojim vam zapovijeda vaš Gospod, Gospodar svih imena? Nikako, života Mi! Kad biste to samo znali, odrekli biste se svijeta, i svim srcem biste pohitali pred Ljubljenoga. Vaši bi duhovi bili toliko uzneseni Njegovom Riječju da bi uskomešali Veliki Svijet – a koliko bi tek više učinili to s ovim malim, beznačajnim! Tako su kiše Mog izobilja bile izlivene s neba Moje blagosti koja ljubi, kao zalog Moje milosti; da biste vi bili od zahvalnih… Know ye from what heights your Lord, the All-Glorious is calling? Think ye that ye have recognized the Pen wherewith your Lord, the Lord of all names, commandeth you? Nay, by My life! Did ye but know it, ye would renounce the world, and would hasten with your whole hearts to the presence of the Well-Beloved. Your spirits would be so transported by His Word as to throw into commotion the Greater World—how much more this small and petty one! Thus have the showers of My bounty been poured down from the heaven of My loving-kindness, as a token of My grace; that ye may be of the thankful.…
4 Čuvajte se da želje za tjelesnim i pokvarenim sklonostima ne izazovu razdor među vama. Budite kao prsti jedne ruke, udovi jednoga tijela. Tako vas savjetuje Pero Objavljenja, ako ste od onih koji vjeruju. Beware lest the desires of the flesh and of a corrupt inclination provoke divisions among you. Be ye as the fingers of one hand, the members of one body. Thus counseleth you the Pen of Revelation, if ye be of them that believe.
5 Razmislite o milostivosti Božjoj i o Njegovim darovima. On vam nalaže ono što će vam koristiti, iako On Sam nema nikakve potrebe za nijednim stvorenjem. Vaša zlodjela nikako Nam ne mogu naškoditi, niti Nam vaša dobra djela mogu koristiti. Pozivamo vas isključivo Boga radi. Tomu će posvjedočiti svaki uviđavan i razborit čovjek. Consider the mercy of God and His gifts. He enjoineth upon you that which shall profit you, though He Himself can well dispense with all creatures. Your evil doings can never harm Us, neither can your good works profit Us. We summon you wholly for the sake of God. To this every man of understanding and insight will testify.