XCV. Znaj da su, u skladu s onim što je Gospod tvoj, Gospod…

1 Znaj da su, u skladu s onim što je Gospod tvoj, Gospod svih ljudi odredio u Svojoj Knjizi, milosti koje je On podario čovječanstvu oduvijek bile, i uvijek će biti bezgranične po svom dosegu. Prva i glavna između tih milosti koju je Svemogući podario ljudima jest dar razumijevanja. Njegova nakana kad je dodijelio takav dar nije bila ništa drugo doli da osposobi Svoje stvorenje da spozna jedinoga pravoga Boga – slavljen bio On. Taj dar čovjeku omogućuje da razabere istinu u svim stvarima, vodi ga onom što je ispravno, i pomaže mu da otkrije tajne stvaranja. Sljedeća po važnosti jest moć vida, glavno pomagalo za funkcioniranje njegova razuma. Osjetila sluha, srca, i slična, na isti način valja ubrojiti među darove kojima je opremljeno ljudsko tijelo. Neizmjerno je uzvišen Svemogući Koji je stvorio te sposobnosti, i objavio ih u ljudskom tijelu. Know thou that, according to what thy Lord, the Lord of all men, hath decreed in His Book, the favors vouchsafed by Him unto mankind have been, and will ever remain, limitless in their range. First and foremost among these favors, which the Almighty hath conferred upon man, is the gift of understanding. His purpose in conferring such a gift is none other except to enable His creature to know and recognize the one true God—exalted be His glory. This gift giveth man the power to discern the truth in all things, leadeth him to that which is right, and helpeth him to discover the secrets of creation. Next in rank, is the power of vision, the chief instrument whereby his understanding can function. The senses of hearing, of the heart, and the like, are similarly to be reckoned among the gifts with which the human body is endowed. Immeasurably exalted is the Almighty Who hath created these powers, and revealed them in the body of man.
2 Svaki pojedini od tih darova nesumnjiv je dokaz veličanstva, moći, vlasti, sveobuhvatnoga znanja jedinoga pravoga Boga slavljen bio On. Razmisli o osjetilu dodira. Posvjedoči kako se njegova moć proširila duž cijeloga ljudskog tijela. Dok su sposobnosti vida i sluha svaka smještene u pojedinačno središte, osjet dodira obuhvaća čitavo ljudsko obličje. Slavljena bila Njegova moć, veličana bila Njegova vrhovnost! Every one of these gifts is an undoubted evidence of the majesty, the power, the ascendancy, the all-embracing knowledge of the one true God—exalted be His glory. Consider the sense of touch. Witness how its power hath spread itself over the entire human body. Whereas the faculties of sight and of hearing are each localized in a particular center, the sense of touch embraceth the whole human frame. Glorified be His power, magnified be His sovereignty!
3 Ti su darovi čovjeku prirođeni. Ono što nadvisuje sve druge darove, po svojoj je prirodi neuništivo i pripada Bogu Samomu, jest dar Božanske Objave. Svako obilje koje je Stvoritelj podario čovjeku, bilo materijalno ili duhovno, podređeno je njoj. Ona je, u svojoj biti, i uvijek će ostati, Kruh koji silazi s Nebesa. To je vrhovno svjedočanstvo Božje, najjasniji pokazatelj Njegove istine, znak Njegove svekolike darežljivosti, zalog Njegova sveobuhvatna milosrđa, dokaz Njegove providnosti koja najviše ljubi, simbol Njegove najsavršenije milosti. Tko na ovaj Dan priznaje Njegovog Objavitelja, doista uživa u ovom najvišem daru Božjem. These gifts are inherent in man himself. That which is preeminent above all other gifts, is incorruptible in nature, and pertaineth to God Himself, is the gift of Divine Revelation. Every bounty conferred by the Creator upon man, be it material or spiritual, is subservient unto this. It is, in its essence, and will ever so remain, the Bread which cometh down from Heaven. It is God’s supreme testimony, the clearest evidence of His truth, the sign of His consummate bounty, the token of His all-encompassing mercy, the proof of His most loving providence, the symbol of His most perfect grace. He hath, indeed, partaken of this highest gift of God who hath recognized His Manifestation in this Day.
4 Zahvali Gospodu tvomu jer ti je podario tako veliku milost. Podigni svoj glas i reci: Sva hvala Tebi, o, Ti, Željo svakog razumnog srca! Render thanks unto thy Lord for having vouchsafed unto thee so great a bounty. Lift up thy voice and say: All praise be to Thee, O Thou, the Desire of every understanding heart!