XCVIII. Recite: o, vjerski vođe! Ne mjerite Knjigu Božju mjerama…

1 Recite: o, vjerski vođe! Ne mjerite Knjigu Božju mjerama i znanostima koje su uobičajene među vama, jer je Knjiga sama nepogrešiva vaga postavljena među ljude. Na ovoj najsavršenijoj vagi mora se vagati sve što posjeduju ljudi i narodi na zemlji, dok njezinu težinu valja ispitati u skladu s njezinim vlastitim mjerilima, kad biste to samo znali. Say: O leaders of religion! Weigh not the Book of God with such standards and sciences as are current amongst you, for the Book itself is the unerring balance established amongst men. In this most perfect balance whatsoever the peoples and kindreds of the earth possess must be weighed, while the measure of its weight should be tested according to its own standard, did ye but know it.
2 Oko Moje ljubazne dobrote gorko plače nad vama, jer niste uspjeli prepoznati Onoga Koga ste dozivali danju i noću, u sumrak i zoru. Pohrlite, o, ljudi, lica čistih kao snijeg i blistavih srdaca, na blagoslovljeno grimizno Mjesto, s kojeg Sadratu’l-Muntahá zove: “Uistinu, nema drugog Boga osim Mene, Zaštitnika Svemoćnoga, Samoopstojnoga!” The eye of My loving-kindness weepeth sore over you, inasmuch as ye have failed to recognize the One upon Whom ye have been calling in the daytime and in the night season, at even and at morn. Advance, O people, with snow-white faces and radiant hearts, unto the blest and crimson Spot, wherein the Sadratu’l-Muntahá is calling: “Verily, there is none other God beside Me, the Omnipotent Protector, the Self-Subsisting!”
3 O, vjerski vođe! Koji se čovjek među vama može sa Mnom nadmetati u viđenju ili uvidu? Gdje je onaj koji se usuđuje tvrditi da je ravan Meni po izražavanju ili mudrosti? Ne, Mojega Mi Gospoda, Svemilostivoga! Sve na zemlji će proći; a ovo je lice vašeg Gospoda, Svemogućega, Ljubljenoga. O ye leaders of religion! Who is the man amongst you that can rival Me in vision or insight? Where is he to be found that dareth to claim to be My equal in utterance or wisdom? No, by My Lord, the All-Merciful! All on the earth shall pass away; and this is the face of your Lord, the Almighty, the Well-Beloved.
4 Odredili smo, o, ljudi, da vrhunac i konac svog učenja bude prepoznavanje Onoga Koji je Cilj svog znanja; pa ipak, pogledajte kako ste dopustili da vas vaše učenje ogradi, kao veo, od Onoga Koji je Osvit ovog Svjetla, kroz Koga se otkrila svaka skrivena stvar. Kad biste samo mogli otkriti izvor iz kojeg se razlijeva sjaj ovog izričaja, odbacili biste narode svijeta i sve što oni posjeduju, i primakli se ovom najblaženijem Sjedištu slave. We have decreed, O people, that the highest and last end of all learning be the recognition of Him Who is the Object of all knowledge; and yet, behold how ye have allowed your learning to shut you out, as by a veil, from Him Who is the Dayspring of this Light, through Whom every hidden thing hath been revealed. Could ye but discover the source whence the splendor of this utterance is diffused, ye would cast away the peoples of the world and all that they possess, and would draw nigh unto this most blessed Seat of glory.
5 Recite: Ovo je, uistinu, nebo na kojem je pohranjena Knjiga Majka, kad biste to samo razumjeli. On je Onaj koji je naveo Kamen da uzvikne, i Gorući Grm da podigne glas, na Gori iznad Svete zemlje, i da proglasi: “Kraljevstvo pripada Bogu, vrhovnom Gospodu svega, Svemoćnomu, Koji ljubi!” Say: This, verily, is the heaven in which the Mother Book is treasured, could ye but comprehend it. He it is Who hath caused the Rock to shout, and the Burning Bush to lift up its voice, upon the Mount rising above the Holy Land, and proclaim: “The Kingdom is God’s, the sovereign Lord of all, the All-Powerful, the Loving!”
6 Nismo pohodili škole, niti čitali ijednu od vaših rasprava. Priklonite svoje uho riječima ovog Neukoga, kojima vas poziva k Bogu, Uvijekprisutnomu. Bolje je to za vas nego sva blaga ovog svijeta, kad biste to samo shvatili. We have not entered any school, nor read any of your dissertations. Incline your ears to the words of this unlettered One, wherewith He summoneth you unto God, the Ever-Abiding. Better is this for you than all the treasures of the earth, could ye but comprehend it.