C. Glas Božanskoga Vjesnika proglašava s prijestolja Božjega: O, Moji…

1 Glas Božanskoga Vjesnika proglašava s prijestolja Božjega: O, Moji ljubljeni! Ne dopustite da rub Moje svete halje bude uprljan i okaljan stvarima ovoga svijeta, i ne slijedite šapat vaših zlih i pokvarenih želja. Danica Božanske Objave koja blista u punom svojem sjaju na nebu ovoga Zatvora, svjedokom Mi je. Oni čija srca su okrenuta k Onomu Koji je predmet obožavanja cijelog stvaranja moraju, na ovaj Dan, nadići i biti očišćeni od svih stvari, vidljivih i nevidljivih. Ustanu li poučavati Stvar Moju, moraju dopustiti da ih prene dah Onoga Koji je Nesputani, i moraju je širiti zemljom vrlo odlučno, uma potpuno usredotočena na Njega, srca potpuno odvojenih od svih stvari i neovisnih o njima, i duša očišćenih od svijeta i njegovih ispraznosti. Dolikuje im za popudbinu izabrati uzdanje u Boga, i odjenuti se ljubavlju prema Gospodu, Najvišemu, Sveslavljenomu. Učine li tako, njihove će riječi utjecati na one koji ih slušaju. The voice of the Divine Herald, proceeding out of the throne of God, declareth: O ye My loved ones! Suffer not the hem of My sacred vesture to be smirched and mired with the things of this world, and follow not the promptings of your evil and corrupt desires. The Daystar of Divine Revelation, that shineth in the plenitude of its glory in the heaven of this Prison, beareth Me witness. They whose hearts are turned towards Him Who is the Object of the adoration of the entire creation must needs, in this Day, pass beyond and be sanctified from all created things, visible and invisible. If they arise to teach My Cause, they must let the breath of Him Who is the Unconstrained, stir them and must spread it abroad on the earth with high resolve, with minds that are wholly centered in Him, and with hearts that are completely detached from and independent of all things, and with souls that are sanctified from the world and its vanities. It behooveth them to choose as the best provision for their journey reliance upon God, and to clothe themselves with the love of their Lord, the Most Exalted, the All-Glorious. If they do so, their words shall influence their hearers.
2 Kako je velik, kako je silno velik ponor koji dijeli Nas od onih koji se, na ovaj Dan, bave svojim zlim strastima, i koji su svoje nade upravili na stvari zemaljske i njezin prolazan sjaj! Često puta je dvor Svemilosrdnoga bio naizgled toliko lišen bogatstva ovoga svijeta, da su oni koji su živjeli u bliskoj povezanosti s Njim trpjeli tešku oskudicu. Usprkos njihovoj patnji, Pero Najvišega nikada nije htjelo spomenuti, čak niti malo nagovijestiti stvari koje pripadaju ovom svijetu i njegovim bogatstvima. A ako Mu je, bilo kada, bio dan neki dar, taj je dar bio prihvaćen kao znak Njegove milosti prema onomu koji ga je ponudio. Ako bi Nam ikada bilo drago za Našu uporabu prisvojiti sva blaga na zemlji, nitko ne bi imao pravo prozivati Naš autoritet, ili sumnjati u Naše pravo. Bilo bi nemoguće zamisliti bilo koji čin više vrijedan prezira nego u ime Božje moljakati bogatstvo koje ljudi posjeduju. How great, how very great, the gulf that separateth Us from them who, in this Day, are occupied with their evil passions, and have set their hopes on the things of the earth and its fleeting glory! Many a time hath the court of the All-Merciful been to outward seeming so denuded of the riches of this world that they who lived in close association with Him suffered from dire want. Despite their sufferings, the Pen of the Most High hath, at no time, been willing to refer, nor even to make the slightest allusion, to the things that pertain to this world and its treasures. And if, at any time, any gift were presented to Him, that gift was accepted as a token of His grace unto him that offered it. Should it ever please Us to appropriate to Our own use all the treasures of the earth, to none is given the right to question Our authority, or to challenge Our right. It would be impossible to conceive any act more contemptible than soliciting, in the name of the one true God, the riches which men possess.
3 Nužno je da ti i sljedbenici Onog Koji je Vječna Istina pozovete ljude k svemu što će ih osloboditi od svake vezanosti za zemaljske stvari i očistiti ih od njihova kala, da bi se slatki miris odjeće Sveslavljenoga mogao osjetiti od svih onih koji Ga ljube. It is incumbent upon thee, and upon the followers of Him Who is the Eternal Truth, to summon all men to whatsoever shall sanctify them from all attachment to the things of the earth and purge them from its defilements, that the sweet smell of the raiment of the All-Glorious may be smelled from all them that love Him.
4 Oni, pak, koji posjeduju bogatstvo, moraju silno brinuti o siromašnima, jer veliku je čast Bog namijenio onim siromasima koji strpljivo ustraju. Života Mi! Nema časti koja se s tom čašću može porediti, osim onoga što Bog blagoizvoli dodijeliti. Veliko je blaženstvo ono koje očekuje siromašne koji strpljivo izdrže i skriju svoje patnje, a dobro je uz bogate koji svoje bogatstvo dijele ubogima i više vole njih nego sebe. They who are possessed of riches, however, must have the utmost regard for the poor, for great is the honor destined by God for those poor who are steadfast in patience. By My life! There is no honor, except what God may please to bestow, that can compare to this honor. Great is the blessedness awaiting the poor that endure patiently and conceal their sufferings, and well is it with the rich who bestow their riches on the needy and prefer them before themselves.
5 Dao Bog da se siromašni zaposle i potrude zaraditi za život. Ta je dužnost u ovoj najvećoj Objavi propisana svakome, i računa se kao dobro djelo u očima Božjim. Tko god izvršava ovu dužnost, pomoć Nevidljivoga jamačno će ga poduprijeti. On može, kroz Svoju milost, blagom obdariti koga god On poželi. On, uistinu, ima moć nad svim stvarima… Please God, the poor may exert themselves and strive to earn the means of livelihood. This is a duty which, in this most great Revelation, hath been prescribed unto every one, and is accounted in the sight of God as a goodly deed. Whoso observeth this duty, the help of the invisible One shall most certainly aid him. He can enrich, through His grace, whomsoever He pleaseth. He, verily, hath power over all things.…
6 Reci, o, ‘Alí, ljubljenima da je pravičnost najtemeljnija između ljudskih vrlina. Procjena svih stvari mora ovisiti o njoj. Razmisli malo o patnjama i mukama koje je trpio ovaj Zatočenik. Bio sam, sve dane Svojega života izložen milosti Svojih neprijatelja, i svakoga dana trpio Sam, na putu ljubavi Božje, novu patnju. Strpljivo Sam podnosio sve dok se glas o Stvari Božjoj nije proširio diljem zemlje. Kad bi bilo tko sada ustao, i, vođen šaptom ispraznih maštarija koje je oblikovalo njegovo srce, nastojao, javno ili u tajnosti, posijati sjeme razdora među ljudima – bi li se moglo reći da je takav čovjek djelovao pravično? Ne, Onoga Mi Čija moć se pruža iznad svih stvari! Života Mi! Moje srce jadikuje a Moje oči gorko plaču zbog Stvari Božje i zbog onih koji ne razumiju ono što govore i zamišljaju ono što ne mogu shvatiti. Tell, O ‘Alí, the loved ones of God that equity is the most fundamental among human virtues. The evaluation of all things must needs depend upon it. Ponder awhile on the woes and afflictions which this Prisoner hath sustained. I have, all the days of My life, been at the mercy of Mine enemies, and have suffered each day, in the path of the love of God, a fresh tribulation. I have patiently endured until the fame of the Cause of God was spread abroad on the earth. If anyone should now arise and, prompted by the vain imaginations his heart hath devised, endeavor, openly or in secret, to sow the seeds of dissension amongst men—can such a man be said to have acted with equity? No, by Him Whose might extendeth over all things! By My life! Mine heart groaneth and mine eyes weep sore for the Cause of God and for them that understand not what they say and imagine what they cannot comprehend.
7 Svim ljudima dolikuje, na današnji Dan, čvrsto se uhvatiti Najvećega Imena, i uspostaviti jedinstvo cijeloga čovječanstva. Nikamo se ne može pobjeći, nikomu se ne može uteći osim Njemu. Bude li ijedan čovjek naveden izgovoriti takve riječi koje će odvratiti ljude od obala Božjega beskrajnog oceana, i zavesti ih da svoja srca uprave na bilo što osim na ovo slavno i objavljeno Biće, koje je uzelo oblik podložan ljudskim ograničenjima – takvoga će čovjeka, ma koliko uzvišen položaj zauzimao, cijelo stvaranje osuditi kao onoga koji se lišio slatkih lahora Svemilosrdnoga. It beseemeth all men, in this Day, to take firm hold on the Most Great Name, and to establish the unity of all mankind. There is no place to flee to, no refuge that anyone can seek, except Him. Should any man be led to utter such words as will turn away the people from the shores of God’s limitless ocean, and cause them to fix their hearts on anything except this glorious and manifest Being, that hath assumed a form subject to human limitations—such a man, however lofty the station he may occupy, shall be denounced by the entire creation as one that hath deprived himself of the sweet savors of the All-Merciful.
8 Reci: Pridržavajte se pravičnosti u vašoj prosudbi, o, ljudi s razumijevanjem u srcu! Onaj koji je nepravedan u svojoj prosudbi lišen je osobina koje odlikuju čovjekov položaj. Onaj Koji je Vječna Istina dobro zna ono što skrivaju grudi ljudi. Njegova dugotrajna popustljivost ohrabrila je Njegova stvorenja, jer On neće razderati nijedan veo sve dok ne dođe određeno vrijeme. Njegovo nenadmašno milosrđe obuzdalo je bijes Njegova gnjeva, i navelo većinu ljudi da zamišljaju kako jedini pravi Bog nije svjestan onoga što su u potaji počinili. Onoga Mi Koji je Sveznajući, Znalac! Zrcalo Njegova znanja odražava potpuno razlučivo, točno i vjerno djela svih ljudi. Reci: Slava Tebi, o, Zatajitelju grijeha slabih i nemoćnih! Veličano bilo ime Tvoje, o, Ti koji opraštaš nemarnima koji se ogrješuju o Tebe! Say: Observe equity in your judgment, ye men of understanding heart! He that is unjust in his judgment is destitute of the characteristics that distinguish man’s station. He Who is the Eternal Truth knoweth well what the breasts of men conceal. His long forbearance hath emboldened His creatures, for not until the appointed time is come will He rend any veil asunder. His surpassing mercy hath restrained the fury of His wrath, and caused most people to imagine that the one true God is unaware of the things they have privily committed. By Him Who is the All-Knowing, the All-Informed! The mirror of His knowledge reflecteth, with complete distinctness, precision and fidelity, the doings of all men. Say: Praise be to Thee, O Concealer of the sins of the weak and helpless! Magnified be Thy name, O Thou that forgivest the heedless ones that trespass against Thee!
9 Zabranili Smo ljudima da slijede maštarije svojih srdaca, kako bi mogli prepoznati Onoga Koji je vrhovni Izvor i Predmet svekolikoga znanja, i prihvatili što god On blagoizvoli objaviti. Pogledaj kako su se upleli u svoje dokone maštarije i jalove uobrazilje. Života Mi! Sami su žrtve onoga što su snovala njihova srca, a ipak to ne opažaju. Jalov i beskoristan je govor njihovih usana, a ipak oni to ne razumiju. We have forbidden men to walk after the imaginations of their hearts, that they may be enabled to recognize Him Who is the sovereign Source and Object of all knowledge, and may acknowledge whatsoever He may be pleased to reveal. Witness how they have entangled themselves with their idle fancies and vain imaginations. By My life! They are themselves the victims of what their own hearts have devised, and yet they perceive it not. Vain and profitless is the talk of their lips, and yet they understand not.
10 Preklinjemo Boga da blagoizvoli dodijeliti Svoju milost svim ljudima, i omogući im dosegnuti spoznaju o Njemu i o sebi samima. Života Mi! Tko god je spoznao Njega letjet će u beskraju Njegove ljubavi, i bit će odijeljen od svijeta i svega što je na njemu. Ništa na zemlji neće ga skrenuti s njegove putanje, a kamoli oni koji, ponukani šaptom svojih jalovih uobrazilja, govore ono što je Bog zabranio. We beseech God that He may graciously vouchsafe His grace unto all men, and enable them to attain the knowledge of Him and of themselves. By My life! Whoso hath known Him shall soar in the immensity of His love, and shall be detached from the world and all that is therein. Nothing on earth shall deflect him from his course, how much less they who, prompted by their vain imaginations, speak those things which God hath forbidden.
11 Reci: Ovo je Dan u kojem svako uho mora paziti na Njegov glas. Poslušajte Zov Ovoga kojemu naniješe zlo, i veličajte ime jedinoga pravoga Boga, i ukrasite se uresom Njegova spomena, i prosvijetlite svoja srca svjetlom ljubavi spram Njega. To je ključ koji otvara srca ljudi, laštilo koje će očistiti duše svih bića. Onaj koji ne mari za ono što je isteklo iz prsta Volje Božje živi u jasnoj zabludi. Prijateljstvo i ispravno ponašanje znakovi su istinske vjere, prije nego razdor i zloća. Say: This is the Day when every ear must needs be attentive to His voice. Hearken ye to the Call of this wronged One, and magnify ye the name of the one true God, and adorn yourselves with the ornament of His remembrance, and illumine your hearts with the light of His love. This is the key that unlocketh the hearts of men, the burnish that shall cleanse the souls of all beings. He that is careless of what hath poured out from the finger of the Will of God liveth in manifest error. Amity and rectitude of conduct, rather than dissension and mischief, are the marks of true faith.
12 Proglasi ljudima ono što ti je naložio izvršavati Onaj Koji govori istinu i Nosilac je Pouzdanja Božjega. Moja slava bila s tobom, o, ti koji zazivaš Moje ime, čije oči su upravljene prema Mojemu dvoru, i čiji jezik izgovara hvalu tvojega Gospoda, Dobročinitelja. Proclaim unto men what He, Who speaketh the truth and is the Bearer of the Trust of God, hath bidden thee observe. My glory be with thee, O thou that callest upon My name, whose eyes are directed towards My court, and whose tongue uttereth the praise of thy Lord, the Beneficent.