CXII. Promotrite nemir koji je mnoge duge godine obuzimao zemlju i…

1 Promotrite nemir koji je mnoge duge godine obuzimao zemlju i komešanje koje je spopalo ljude na njoj. Ili bi je opustošio rat, ili bi je mučile iznenadne, nepredviđene nevolje. Iako je svijet obuzet bijedom i nesrećom, ipak nijedan čovjek nije zastao da razmisli što bi tome mogao biti uzrok ili izvor. Kad god bi Pravi Savjetnik izgovorio riječ opomene, jao, oni bi Ga osudili kao uzročnika zla i odbacili Njegov poziv. Kako zbunjuje, kakvu li zbrku izaziva takvo ponašanje! Nije moguće naći dva čovjeka za koje se može reći da su ujedinjeni iznutra i izvana. Dokazi nesloge i zloće vidljivi su svugdje, iako je sve stvoreno radi sklada i jedinstva. Veliko Biće kaže: O, vi ljubljeni! Podignuto je svetište jedinstva; ne gledajte jedni na druge kao na strance. Vi ste plodovi jednog stabla, i lišće jedne grane. Nadamo se da će svjetlo pravde zasjati nad svijetom i očistiti ga od tiranije. Ako kraljevi i vladari na zemlji, simboli moći Boga, slavljen bio On, ustanu i odluče posvetiti se svemu što će promicati najviše interese čitava čovječanstva, vladavina pravednosti zasigurno će biti uspostavljena među djecom ljudi, i sjaj njezina svjetla obavit će cijelu zemlju. Veliko Biće kaže: zdanje svjetske stabilnosti i poretka podignuto je na, i uvijek će počivati, na dvama stupovima, nagradi i kazni… Na drugom mjestu On je zapisao: Pripazite, o, družbo vladara na zemlji! Nema te sile na zemlji koja se po svojoj osvajačkoj moći može mjeriti sa snagom pravde i mudrosti… Blagoslovljen je kralj pred kojim se vijori znamenje mudrosti a čete pravde okupljene su iza njega. Uistinu, on je ukras koji resi čelo mira i lik sigurnosti. Nikakve sumnje ne može biti da bi se lice zemlje u potpunosti preobrazilo kad bi sunce pravičnosti koje su zaklonili oblaci tiranije svoju svjetlost izlilo na ljude. Behold the disturbances which, for many a long year, have afflicted the earth, and the perturbation that hath seized its peoples. It hath either been ravaged by war, or tormented by sudden and unforeseen calamities. Though the world is encompassed with misery and distress, yet no man hath paused to reflect what the cause or source of that may be. Whenever the True Counselor uttered a word in admonishment, lo, they all denounced Him as a mover of mischief and rejected His claim. How bewildering, how confusing is such behavior! No two men can be found who may be said to be outwardly and inwardly united. The evidences of discord and malice are apparent everywhere, though all were made for harmony and union. The Great Being saith: O well-beloved ones! The tabernacle of unity hath been raised; regard ye not one another as strangers. Ye are the fruits of one tree, and the leaves of one branch. We cherish the hope that the light of justice may shine upon the world and sanctify it from tyranny. If the rulers and kings of the earth, the symbols of the power of God, exalted be His glory, arise and resolve to dedicate themselves to whatever will promote the highest interests of the whole of humanity, the reign of justice will assuredly be established amongst the children of men, and the effulgence of its light will envelop the whole earth. The Great Being saith: The structure of world stability and order hath been reared upon, and will continue to be sustained by, the twin pillars of reward and punishment.… In another passage He hath written: Take heed, O concourse of the rulers of the world! There is no force on earth that can equal in its conquering power the force of justice and wisdom.… Blessed is the king who marcheth with the ensign of wisdom unfurled before him, and the battalions of justice massed in his rear. He verily is the ornament that adorneth the brow of peace and the countenance of security. There can be no doubt whatever that if the daystar of justice, which the clouds of tyranny have obscured, were to shed its light upon men, the face of the earth would be completely transformed.