CXXII. Čovjek je vrhunski talisman. Međutim, nedostatak odgovarajućeg…

1 Čovjek je vrhunski talisman. Međutim, nedostatak odgovarajućeg obrazovanja lišio ga je onoga što prirođeno posjeduje. Riječju koja proizlazi iz usta Božjih bio je pozvan u postojanje; još jednom riječju poveden je kako bi prepoznao Izvor svojega odgoja; još jednom riječju zaštićeni su njegov položaj i sudbina. Veliko Biće kaže: Promatrajte čovjeka kao rudnik bogat draguljima neprocjenjive vrijednosti. Jedino ga odgoj može navesti da pokaže svoja bogatstva, i omogućiti čovječanstvu da od njih ima koristi. Kad bi se ikoji čovjek zamislio nad onim što su objavili Spisi poslani dolje s neba svete Volje Božje, on bi spremno priznao da je njihova svrha da svi ljudi budu promatrani kao jedna duša, kako bi pečat “Kraljevstvo će biti Božje” bio utisnut u svako srce, a svjetlo Božanskoga obilja, milosti, i milosrđa obavili cijelo čovječanstvo. Jedini pravi Bog, slavljen bio On, ništa nije zaželio za Sebe. Savezništvo s ljudima ne koristi Mu, niti Mu škodi njihova izopačenost. Ptica iz Kraljevstva Izričaja neprekidno izgovara ovaj zov:”Sve stvari ushtjedoh za tebe, i tebe također, tebe radi.” Kad bi učeni i o svijetu obrazovani ljudi ovoga doba dopustili čovječanstvu da udahne miris prijateljstva i ljubavi, svako razborito srce shvatilo bi značenje istinske slobode, i otkrilo tajnu nepomućena mira i potpuna spokojstva. Kad bi zemlja dosegla ovo stanje i bila obasjana njegovim svjetlom, moglo bi se s pravom reći o njoj: “Na njoj nećeš vidjeti ni udubine ni uzdignutih humaka.” Man is the supreme Talisman. Lack of a proper education hath, however, deprived him of that which he doth inherently possess. Through a word proceeding out of the mouth of God he was called into being; by one word more he was guided to recognize the Source of his education; by yet another word his station and destiny were safeguarded. The Great Being saith: Regard man as a mine rich in gems of inestimable value. Education can, alone, cause it to reveal its treasures, and enable mankind to benefit therefrom. If any man were to meditate on that which the Scriptures, sent down from the heaven of God’s holy Will, have revealed, he would readily recognize that their purpose is that all men shall be regarded as one soul, so that the seal bearing the words “The Kingdom shall be God’s” may be stamped on every heart, and the light of Divine bounty, of grace, and mercy may envelop all mankind. The one true God, exalted be His glory, hath wished nothing for Himself. The allegiance of mankind profiteth Him not, neither doth its perversity harm Him. The Bird of the Realm of Utterance voiceth continually this call: “All things have I willed for thee, and thee, too, for thine own sake.” If the learned and worldly-wise men of this age were to allow mankind to inhale the fragrance of fellowship and love, every understanding heart would apprehend the meaning of true liberty, and discover the secret of undisturbed peace and absolute composure. Were the earth to attain this station and be illumined with its light it could then be truly said of it: “Thou shall see in it no hollows or rising hills.”