CXXIV. Kako je čudesno jedinstvo Živoga, Vjekovječnoga Boga…

1 Kako je čudesno jedinstvo Živoga, Vjekovječnoga Boga – jedinstvo uzvišeno iznad svih ograničenja, koje nadilazi poimanje svih stvorenja! On je, od pamtivijeka, stanovao u Svojem nedostupnom boravištu svetosti i slave, i zauvijek će biti ustoličen na vrhuncima Svoje neovisne vrhovnosti i veličine. Koliko visoko je bila Njegova neprolazna Bit, kako potpuno neovisna o znanju svih stvorenja, i kako će silno uzvišena ostati iznad hvale svih stanovnika nebesa i zemlje! How wondrous is the unity of the Living, the Ever-Abiding God—a unity which is exalted above all limitations, that transcendeth the comprehension of all created things! He hath, from everlasting, dwelt in His inaccessible habitation of holiness and glory, and will unto everlasting continue to be enthroned upon the heights of His independent sovereignty and grandeur. How lofty hath been His incorruptible Essence, how completely independent of the knowledge of all created things, and how immensely exalted will it remain above the praise of all the inhabitants of the heavens and the earth!
2 Iz uzvišena izvora, i iz biti Svoje naklonosti i obilja On je svakom stvorenju povjerio znak Svojega znanja, da nijedno od Njegovih stvorenja ne bude lišeno svojeg udjela u izražavanju toga znanja, svako prema svojoj sposobnosti i položaju. Taj je znak zrcalo Njegove ljepote u svijetu stvaranja. Što je veći napor uložen u glačanje toga vrhovnog i plemenitoga zrcala, to će vjernije ono odražavati sjaj imena i pridjevaka Božjih, i objavljivati čudesa Njegovih znakova i znanja. Svakom će stvorenju biti omogućeno (tolika je ta moć odražavanja) objaviti potencijale svojega predodređenog položaja, prepoznati svoju sposobnost i ograničenja, i svjedočit će o istini “On je, uistinu, Bog; nema drugog Boga osim Njega.”… From the exalted source, and out of the essence of His favor and bounty He hath entrusted every created thing with a sign of His knowledge, so that none of His creatures may be deprived of its share in expressing, each according to its capacity and rank, this knowledge. This sign is the mirror of His beauty in the world of creation. The greater the effort exerted for the refinement of this sublime and noble mirror, the more faithfully will it be made to reflect the glory of the names and attributes of God, and reveal the wonders of His signs and knowledge. Every created thing will be enabled (so great is this reflecting power) to reveal the potentialities of its preordained station, will recognize its capacity and limitations, and will testify to the truth that “He, verily, is God; there is none other God besides Him.”…
3 Ne može biti nikakve sumnje da, poradi napora koje svaki čovjek može svjesno uložiti, i kao učinak napora njegovih vlastitih duhovnih sposobnosti, ovo zrcalo može biti tako očišćeno od kala zemaljske prljavštine i oslobođeno od sotonskih maštarija, da uzmogne prići poljima vječne svetosti i doseći dvore vječna prijateljstva. Međutim, slijedeći načelo da je za svaku stvar vrijeme bilo određeno, a za svaki plod određeno godišnje doba, skrivene snage takva obilja najbolje će biti oslobođene, a pramaljetni sjaj takva dara najbolje će biti objavljen u Danima Božjim. Premda je, možda, svaki dan prožet svojim predodređenim dijelom Božje čudesne milosti, Dani neposredno povezani s Objaviteljem Božjim posjeduju jedinstvenu razlikovnu crtu i zauzimaju položaj koji nijedan um nikada ne može shvatiti. Tolika je vrlina ulivena u njih, da, kad bi, u tim danima vječna ushita, srca svih koji žive na nebesima i na zemlji bila dovedena licem u lice sa Danicom neprolazne slave i uskladila se s Njegovom Voljom, svako bi se od njih uzvisilo iznad svih zemaljskih stvari, zračeći Njegovim svjetlom, i posvećeno Njegovom milošću. Sva hvala toj milosti koju nikakav blagoslov, ma koliko velik, ne može nadići, i svaka čast takvoj ljubaznoj dobroti kakvoj slične još nije vidjelo oko stvaranja! Uzvišen je On iznad onoga što Mu pripisuju ili pripovijedaju o Njemu! There can be no doubt whatever that, in consequence of the efforts which every man may consciously exert and as a result of the exertion of his own spiritual faculties, this mirror can be so cleansed from the dross of earthly defilements and purged from satanic fancies as to be able to draw nigh unto the meads of eternal holiness and attain the courts of everlasting fellowship. In pursuance, however, of the principle that for every thing a time hath been fixed, and for every fruit a season hath been ordained, the latent energies of such a bounty can best be released, and the vernal glory of such a gift can only be manifested, in the Days of God. Invested though each day may be with its preordained share of God’s wondrous grace, the Days immediately associated with the Manifestation of God possess a unique distinction and occupy a station which no mind can ever comprehend. Such is the virtue infused into them that if the hearts of all that dwell in the heavens and the earth were, in those days of everlasting delight, to be brought face to face with that Daystar of unfading glory and attuned to His Will, each would find itself exalted above all earthly things, radiant with His light, and sanctified through His grace. All hail to this grace which no blessing, however great, can excel, and all honor to such a loving-kindness the like of which the eye of creation hath not seen! Exalted is He above that which they attribute unto Him or recount about Him!
4 Zbog toga razloga, u tim danima, nijednom čovjeku neće trebati njegov susjed. Već je obilno bilo pokazano da je, u tom božanski određenom Danu, većina onih koji su zatražili i dosegli Njegov sveti dvor iskazala takvo znanje i mudrost, čiju kaplju nitko osim ovih svetih i posvećenih duša, ma koliko dugo poučavao ili proučavao, nije dohvatio niti će ikada shvatiti. Zahvaljujući toj su snazi miljenici Božji, u danima Objavitelja Danice Istine, bili uzvišeni iznad svekolikog ljudskog učenja, i postali o njemu neovisni. Ne samo to, iz njihovih srdaca i izvora njihovih urođenih moći tekla je neprekidno najunutarnjija bit ljudskog znanja i mudrosti. It is for this reason that, in those days, no man shall ever stand in need of his neighbor. It hath already been abundantly demonstrated that in that divinely appointed Day the majority of them that have sought and attained His holy court have revealed such knowledge and wisdom, a drop of which none else besides these holy and sanctified souls, however long he may have taught or studied, hath grasped or will ever comprehend. It is by virtue of this power that the beloved of God have, in the days of the Manifestation of the Daystar of Truth, been exalted above, and made independent of, all human learning. Nay, from their hearts and the springs of their innate powers hath gushed out unceasingly the inmost essence of human learning and wisdom.