CXXVI. Kamo god Mi bili prognani, koliko god velike patnje Mi trpjeli…

1 Kamo god Mi bili prognani, koliko god velike patnje Mi trpjeli, oni koji su ljudi Božji moraju, čvrste odluke i savršena pouzdanja, svoj pogled imati uperen prema Osvitu Slave, i baviti se svime što može dovesti do poboljšanja svijeta i obrazovanja njegovih naroda. Sve što Nas je snašlo u prošlosti unaprijedilo je interese Naše Objave i proširilo glas o njoj; i sve ono što Nas može snaći u budućnosti imat će sličan ishod. Držite se, u dubini srca, Stvari Božje, Stvari koju je dolje poslao Onaj Koji je Zapovijedni, Najmudriji. Mi smo, s krajnjom blagošću i milosrđem, pozivali i upravljali sve narode prema onome što će im uistinu koristiti. To whatever place We may be banished, however great the tribulation We may suffer, they who are the people of God must, with fixed resolve and perfect confidence, keep their eyes directed towards the Dayspring of Glory, and be busied in whatever may be conducive to the betterment of the world and the education of its peoples. All that hath befallen Us in the past hath advanced the interests of Our Revelation and blazoned its fame; and all that may befall Us in the future will have a like result. Cling ye, with your inmost hearts, to the Cause of God, a Cause that hath been sent down by Him Who is the Ordainer, the All-Wise. We have, with the utmost kindliness and mercy, summoned and directed all peoples and nations to that which shall truly profit them.
2 Danica koja blista u svojem podnevnom sjaju svjedokom Mi je! Oni koji su ljudi Božji nemaju druge želje osim oživljavanja svijeta, oplemenjivanja njegova života, i obnove njegovih naroda. Istinoljubivost i dobra volja uvijek su obilježavale njihove odnose prema svim ljudima. Njihovo izvanjsko ponašanje samo je odraz njihova unutarnjeg života, a njihov unutarnji život zrcalo je njihova izvanjskoga ponašanja. Nikakva koprena ne skriva niti zastire istine na kojima je utemeljena njihova Vjera. Pred očima svih ljudi te su istine ogoljene, i moguće ih je prepoznati bez zabune. Sama njihova djela svjedoče o istini ovih riječi. The Daystar of Truth that shineth in its meridian splendor beareth Us witness! They who are the people of God have no ambition except to revive the world, to ennoble its life, and regenerate its peoples. Truthfulness and goodwill have, at all times, marked their relations with all men. Their outward conduct is but a reflection of their inward life, and their inward life a mirror of their outward conduct. No veil hideth or obscureth the verities on which their Faith is established. Before the eyes of all men these verities have been laid bare, and can be unmistakably recognized. Their very acts attest the truth of these words.
3 Svako oko koje razabire na ovaj Dan može vidjeti svjetlo zore Božje Objave, a svako pozorno uho može prepoznati Glas koji se čuo iz Gorućega Grma. Toliko su obilne bujice voda Božanskoga milosrđa, da se Onaj Koji je Osvit znakova Božjih i Objavitelj dokaza Njegove slave bez koprene i nezakriven druži i razgovara s narodima zemlje i njezinim plemenima. Koliko je onih koji su, srca punih zlobe, zatražili Našu Nazočnost, a otišli iz nje kao odani i dragi prijatelji! Dveri milosti širom su otvorene pred licem svih ljudi. U Našem izvanjskom odnosu prema njima postupali Smo jednako s pravednikom i grešnikom, da bi, možda, zločinac dosegao beskonačni ocean Božanskoga oprosta. Naše ime “Zatajitelj” izlilo je takvo svjetlo na ljude da su prkosni umislili kako spadaju među pobožne. Nijednoga čovjeka koji Nas traži Mi nećemo nikada razočarati, niti će onomu koji je svoje lice upravio prema Nama biti uskraćen pristup u Naš sveti dvor… Every discerning eye can, in this Day, perceive the dawning light of God’s Revelation, and every attentive ear can recognize the Voice that was heard from the Burning Bush. Such is the rushing of the waters of Divine mercy, that He Who is the Dayspring of the signs of God and the Revealer of the evidences of His glory is without veil or concealment associating and conversing with the peoples of the earth and its kindreds. How numerous are those who, with hearts intent upon malice, have sought Our Presence, and departed from it loyal and loving friends! The portals of grace are wide open before the face of all men. In Our outward dealings with them We have treated alike the righteous and the sinner, that perchance the evildoer may attain the limitless ocean of Divine forgiveness. Our name “the Concealer” hath shed such a light upon men that the froward hath imagined himself to be numbered with the pious. No man that seeketh Us will We ever disappoint, neither shall he that hath set his face towards Us be denied access unto Our court.…
4 O, prijatelji! Pomozite jedinomu pravomu Bogu, slavljen bio On, vašim dobrim djelima, onakvim ponašanjem i značajem kakav će biti prihvatljiv u Njegovim očima. Neka onaj koji na ovaj Dan nastoji biti pomoćnikom Božjim zatvori svoje oči pred svim što posjeduje, a otvori ih za stvari Božje. Neka se prestane baviti onim što mu koristi, i neka se brine oko onoga što će uzveličati sveobvezujuće ime Svemogućega. On bi morao svoje srce očistiti od svih zlih strasti i pokvarenih želja, jer strah od Boga jest oružje koje ga može učiniti pobjedonosnim, prvo oruđe kojim može postići svoju nakanu. Strah od Boga štit je koji brani Stvar Njegovu, oklop koji omogućuje Njegovim ljudima dosizanje pobjede. To je stijeg koji nijedan čovjek ne može oboriti, sila kojoj nijedna moć nije ravna. Uz njegovu pomoć, i uz dopuštenje Onoga Koji je Gospod nad Vojskama, oni koji su se približili Bogu uzmogli su podvrći i osvojiti utvrde ljudskih srdaca. O friends! Help ye the one true God, exalted be His glory, by your goodly deeds, by such conduct and character as shall be acceptable in His sight. He that seeketh to be a helper of God in this Day, let him close his eyes to whatever he may possess, and open them to the things of God. Let him cease to occupy himself with that which profiteth him, and concern himself with that which shall exalt the all-compelling name of the Almighty. He should cleanse his heart from all evil passions and corrupt desires, for the fear of God is the weapon that can render him victorious, the primary instrument whereby he can achieve his purpose. The fear of God is the shield that defendeth His Cause, the buckler that enableth His people to attain to victory. It is a standard that no man can abase, a force that no power can rival. By its aid, and by the leave of Him Who is the Lord of Hosts, they that have drawn nigh unto God have been able to subdue and conquer the citadels of the hearts of men.