CXXVII. Ako je vaša želja, o, ljudi, spoznati Boga i otkriti veličinu…

1 Ako je vaša želja, o, ljudi, spoznati Boga i otkriti veličinu Njegove moći, pogledajte, tada, na Mene Mojim vlastitim očima, a ne očima bilo koga osim Mene. Inače nikada nećete moći prepoznati Mene, pa makar promišljali o Stvari Mojoj koliko traje Moje Kraljevstvo, i razmišljali o svim stvorenjima tijekom vječnosti Boga, Vrhovnoga Gospoda svega, Svemoćnoga, Vjekovječnoga, Najmudrijega. Tako Smo iskazali istinu Naše Objave, da bi se, možda, ljudi trgli iz svojega nemara, i bili od onih koji razumiju. If it be your wish, O people, to know God and to discover the greatness of His might, look, then, upon Me with Mine own eyes, and not with the eyes of anyone besides Me. Ye will, otherwise, be never capable of recognizing Me, though ye ponder My Cause as long as My Kingdom endureth, and meditate upon all created things throughout the eternity of God, the Sovereign Lord of all, the Omnipotent, the Ever-Abiding, the All-Wise. Thus have We manifested the truth of Our Revelation, that haply the people may be roused from their heedlessness, and be of them that understand.
2 Pogledajte nizak položaj onih ljudi koji najbolje znaju kako Sam ponudio Svoje vlastito Biće i Svoju rodbinu na putu Božjemu a radi očuvanja njihove vjere u Njega, koji su itekako svjesni kako su Moji neprijatelji spletkarili protiv Mene, u danima kad su srca ljudska drhtala i bojala se, danima kada su se skrivali od očiju miljenika Božjih i Njegovih neprijatelja, i bili zaposleni osiguravanjem vlastite sigurnosti i mira. Behold the low estate of these men who know full well how I have offered up Mine own Self and My kindred in the path of God and for the preservation of their faith in Him, who are well aware how Mine enemies have compassed Me about, in the days when the hearts of men feared and trembled, the days when they hid themselves from the eyes of the loved ones of God and of His enemies, and were busied in ensuring their own security and peace.
3 Na koncu Smo uspjeli objaviti Stvar Božju, i uzvisiti je na tako istaknut položaj, da su svi ljudi, osim onih koji su u srcima svojim hranili nenavist spram ovoga Mladića i Svemogućemu pridruživali suparnika, priznali vrhovnost Boga i Njegovu moćnu vlast. Pa ipak, usprkos ovoj Objavi čiji je utjecaj prožeo sva stvorenja, i unatoč blještavilu ovoga Svjetla, kojemu nalik nitko od njih nikada nije vidio, osvjedoči se kako su ljudi Bayána zanijekali Mene i prepirali se sa Mnom. Neki su se okrenuli od Puta Božjega, odbacili autoritet Onoga u Koga su povjerovali, i drsko se ponijeli prema Bogu, Najmoćnijemu, Vrhovnom Zaštitniku, Najuzvišenijemu, Najvećemu. Drugi su oklijevali i zastajali na Njegovu Putu, i Učenje Stvoriteljevo, u svojoj najdubljoj istini, smatrali neveljanim, osim ako ga ne potkrepljuje odobrenje onoga koji je bio stvoren djelovanjem Moje Volje. Tako su njihova djela postala ništavna, a oni to nisu uspjeli primijetiti. Među njima je onaj koji je htio Boga mjeriti mjerom sebe samoga, i bio je zaveden imenima Božjim na pobunu protiv Mene, koji Me osudio kao onoga koji zaslužuje smrtnu kaznu, i koji je Meni pripisivao one prekršaje koje je sâm skrivio. We eventually succeeded in manifesting the Cause of God, and exalted it to so eminent a position that all the people, except those who cherished ill-will in their hearts against this Youth and joined partners with the Almighty, acknowledged the sovereignty of God and His mighty dominion. And yet, notwithstanding this Revelation whose influence hath pervaded all created things, and despite the brightness of this Light, the like of which none of them hath ever beheld, witness how the people of the Bayán have denied and contended with Me. Some have turned away from the Path of God, rejected the authority of Him in Whom they had believed, and acted insolently towards God, the Most Powerful, the Supreme Protector, the Most Exalted, the Most Great. Others hesitated and halted in His Path, and regarded the Cause of the Creator, in its inmost truth, as invalid unless substantiated by the approval of him who was created through the operation of My Will. Thus have their works come to naught, and yet they failed to perceive it. Among them is he who sought to measure God with the measure of his own self, and was so misled by the names of God as to rise up against Me, who condemned Me as one that deserved to be put to death, and who imputed to Me the very offenses of which he himself was guilty.
4 Stoga, dakle, Moju tugu i Moju žalost upućujem Onomu Koji Me stvorio i povjerio Mi Svoju Poruku. Njemu iskazujem harnost i čast za stvari koje je naložio, za Moju usamljenost, i patnju koju trpim od ruku ovih ljudi koji su tako daleko odlutali od Njega. Strpljivo Sam podnosio, i nastavit ću podnositi muke koje su Me dotakle, svo ću Svoje uzdanje i povjerenje Bogu podariti. Njega ću moliti riječima: Povedi Svoje sluge, o, Moj Gospode, k dvoru Svoje naklonosti i obilja, i ne dopusti da budu lišeni divota Tvoje milosti i Tvojih mnogostrukih blagoslova. Jer oni ne znaju što si Ti za njih naložio zahvaljujući Svojemu milosrđu koje obuhvaća svekoliko stvaranje. Izvana, oni su slabi i bespomoćni; iznutra, oni su samo siročad. Ti si Sveobdaritelj, Dobrostivi, Najuzvišeniji, Najveći. Ne baci na njih, o, Bože Moj, jar gnjeva Svojega, i navedi ih da čekaju do onoga vremena kada će čudesa Tvojega milosrđa biti objavljena, kako bi se, možda, vratili k Tebi, i zaiskali oprost od Tebe za stvari koje su protiv Tebe počinili. Ti si Oprostitelj, Svemilosrdni. Wherefore, do I plead My grief and My sorrow to Him Who created Me and entrusted Me with His Message. Unto Him do I render thanks and praise for the things He hath ordained, for My loneliness, and the anguish I suffer at the hands of these men who have strayed so far from Him. I have patiently sustained, and will continue to sustain, the tribulation that touched Me, and will put My whole trust and confidence in God. Him will I supplicate saying: Guide Thy servants, O My Lord, unto the court of Thy favor and bounty, and suffer them not to be deprived of the wonders of Thy grace and of Thy manifold blessings. For they know not what Thou hast ordained for them by virtue of Thy mercy that encompasseth the whole of creation. Outwardly, O Lord, they are weak and helpless; inwardly they are but orphans. Thou art the All-Bountiful, the Munificent, the Most Exalted, the Most Great. Cast not, O My God, the fury of Thy wrath upon them, and cause them to tarry until such time when the wonders of Thy mercy will have been made manifest, that haply they may return unto Thee, and ask forgiveness of Thee for the things they have committed against Thee. Verily, Thou art the Forgiving, the All-Merciful.