CXLII. Prisežem Ljepotom Najljubljenijega! Ovo je Milosrdnost koja je…

1 Prisežem Ljepotom Najljubljenijega! Ovo je Milosrdnost koja je obuhvatila svo stvaranje, Dan na koji je milost Božja natopila i prožela sve stvari. Žive vode Mojega milosrđa, o, ‘Alí, brzo se slijevaju dolje, a Moje srce se rastapa od vrućine Moje nježnosti i ljubavi. Nikada Se nisam mogao pomiriti s patnjama koje snalaze Moje miljenike, niti s ijednom nevoljom koja bi mogla pomračiti radost njihovih srdaca. I swear by the beauty of the Well-Beloved! This is the Mercy that hath encompassed the entire creation, the Day whereon the grace of God hath permeated and pervaded all things. The living waters of My mercy, O ‘Alí, are fast pouring down, and Mine heart is melting with the heat of My tenderness and love. At no time have I been able to reconcile Myself to the afflictions befalling My loved ones, or to any trouble that could becloud the joy of their hearts.
2 Svaki put kad je Mojem imenu “Svemilosrdni” bilo rečeno da je jedan od zaljubljenika u Mene izgovorio riječ koja se protivi Mojoj želji, ono se povuklo, u tuzi i neutješno u svoje odaje; a kad god je Moje ime “Zatajitelj” otkrilo da je jedan od Mojih sljedbenika nanio bilo kakvu sramotu ili poniženje svojemu susjedu, ono se, na sličan način, okrenulo, ojađeno i rastuženo u svoja skloništa slave, i ondje je plakalo i tugovalo gorkim plačem. A kad je god Moje ime “Oprostitelj Vječni” opazilo da je bilo koji od Mojih prijatelja počinio bilo kakav prekršaj, kriknulo je, silno nesretno, i, klonulo od boli, palo u prah, a družba nevidljivih anđela odnijela ga je u njegov stan u kraljevstvima višnjim. Every time My name “the All-Merciful” was told that one of My lovers had breathed a word that runneth counter to My wish, it repaired, grief-stricken and disconsolate to its abode; and whenever My name “the Concealer” discovered that one of My followers had inflicted any shame or humiliation on his neighbor, it, likewise, turned back chagrined and sorrowful to its retreats of glory, and there wept and mourned with a sore lamentation. And whenever My name “the Ever-Forgiving” perceived that anyone of My friends had committed any transgression, it cried out in its great distress, and, overcome with anguish, fell upon the dust, and was borne away by a company of the invisible angels to its habitation in the realms above.
3 Tako Mi Mojega Bića, Istinskoga, o, ‘Alí! Oganj koji je raspalio srce Bahá žešći je od vatre koja tinja u tvojem srcu, a Njegovo tugovanje glasnije nego tvoje tugovanje. Svaki put kad je grijeh koji je počinio bilo tko od njih bio spomenut na Dvoru Njegove Nazočnosti, Drevna Ljepota bila je toliko ispunjena sramotom da je poželjela skriti sjaj Svojega lica od očiju ljudi, jer On je, u svako doba, Svoj pogled uperio u njihovu vjernost, i ostvarivao njezine bitne preduvjete. By Myself, the True One, O ‘Alí! The fire that hath inflamed the heart of Bahá is fiercer than the fire that gloweth in thine heart, and His lamentation louder than thy lamentation. Every time the sin committed by anyone amongst them was breathed in the Court of His Presence, the Ancient Beauty would be so filled with shame as to wish He could hide the glory of His countenance from the eyes of all men, for He hath, at all times, fixed His gaze on their fidelity, and observed its essential requisites.
4 Riječi koje si napisao, čim su bile pročitane u Mojoj Nazočnosti, izazvale su u Meni uzdizanje oceana Moje vjernosti, i lahor Mojega oprosta zapuhao je nad tvojom dušom, stablo Moje ljubazne dobrote zasjenilo te, a oblaci Mojega obilja izlili su na tebe svoje darove. Prisežem Danicom koja sja nad obzorjem vječnosti, Ja tugujem zbog tebe u tvojoj boli, i tužim s tobom u tvojoj patnji… Svjedokom Sam o službi koju si Mi ti pružio, i svjedočim o različitim nevoljama koje si podnio Mene radi. Svi atomi na zemlji izjavljuju Moju ljubav prema tebi. The words thou hadst written have, as soon as they were read in My Presence, caused the ocean of My fidelity to surge within Me, and the breeze of My forgiveness to be wafted over thy soul, and the tree of My loving-kindness to overshadow thee, and the clouds of My bounty to rain down upon thee their gifts. I swear by the Daystar that shineth above the horizon of eternity, I sorrow for thee in thy grief, and lament with thee in thy tribulation.… I bear witness to the services thou hast rendered Me, and testify to the various troubles thou hast sustained for My sake. All the atoms of the earth declare My love for thee.
5 Zov koji si podigao, o, ‘Alí, vrlo je prihvatljiv u Mojim očima. Proglašavaj i perom i jezikom Stvar Moju. Uzvikuj i pozivaj ljude k Onomu Koji je Vrhovni Gospod svih svjetova s tolikim žarom i oduševljenjem da u svim ljudima zapališ vatru. The call thou didst raise, O ‘Alí, is highly acceptable in My sight. Proclaim with both thy pen and tongue My Cause. Cry out and summon the people to Him Who is the Sovereign Lord of all worlds, with such zeal and fervor that all men may be set on fire by thee.
6 Reci: O, moj Gospode, moj Najljubljeniji, Pokretaču mojega djelovanja, Zvijezdo Vodiljo moje duše, Glasu koji viče u mojemu najdubljem biću, Cilju obožavanja moga srca! Slavljen bio Ti jer si mi omogućio da okrenem svoje lice k Tebi, jer si raspalio moju dušu spomenom na Tebe, jer Si mi pomogao proglasiti Tvoje Ime i pjevati Tvoje hvalospjeve. Say: O my Lord, my Best-Beloved, the Mover of my actions, the Lode Star of my soul, the Voice that crieth in mine inmost being, the Object of mine heart’s adoration! Praise be to Thee for having enabled me to turn my face towards Thee, for having set my soul ablaze through remembrance of Thee, for having aided Me to proclaim Thy Name and to sing Thy praises.
7 Bože moj, Bože moj! Ako se nitko ne nađe tko bi skrenuo s Tvoga puta, kako, onda, može biti razvijen stijeg Tvojega milosrđa, ili istaknut znamen Tvoje darežljive naklonosti? Ako ne bude učinjeno zlo, što li je ono što tebe može proglasiti Zatajiteljem grijeha ljudi, Oprostiteljem Vječnim, Sveznajućim, Premudrim? Neka moja duša bude žrtvom za grijehe onih koji griješe protiv Tebe, jer nad takvim grijesima lebde slatki mirisi nježnih milosrđa Tvojega Imena, Suosjećajnoga, Svemilosrdnoga. Neka moj život bude položen za prekršaje onih koji se ogriješe o Tebe, jer kroz njih je dašak Tvoje milosti i Tvoje ljubazne dobrote pokazan i proširen među ljude. Neka moje najdublje biće bude ponuđeno za grijehe onih koji su zgriješili protiv Tebe, jer posljedica je takvih grijeha da se Danica Tvojih mnogostrukih milosti objavljuje nad obzorjem Tvojega obilja, a oblaci Tvoje providnosti koja nikada ne prestaje izlijevaju dolje svoje darove na stvarnosti svih stvorenja. My God, my God! If none be found to stray from Thy path, how, then, can the ensign of Thy mercy be unfurled, or the banner of Thy bountiful favor be hoisted? And if iniquity be not committed, what is it that can proclaim Thee to be the Concealer of men’s sins, the Ever-Forgiving, the Omniscient, the All-Wise? May my soul be a sacrifice to the trespasses of them that trespass against Thee, for upon such trespasses are wafted the sweet savors of the tender mercies of Thy Name, the Compassionate, the All-Merciful. May my life be laid down for the transgressions of such as transgress against Thee, for through them the breath of Thy grace and the fragrance of Thy loving-kindness are made known and diffused amongst men. May my inmost being be offered up for the sins of them that have sinned against Thee, for it is as a result of such sins that the Daystar of Thy manifold favors revealeth itself above the horizon of Thy bounty, and the clouds of Thy never-failing providence rain down their gifts upon the realities of all created things.
8 Ja sam onaj, o, Gospode moj, koji je Tebi ispovjedio mnoštvo svojih zlodjela, koji je priznao ono što nije priznao nijedan čovjek. Ja sam pohitao doseći ocean Tvojega oprosta, i potražio zaklon u sjeni Tvoje najmilostivije naklonosti. Dopusti mi, preklinjem Te, o, Ti Koji si Vječni Kralj i Vrhovni Zaštitnik svih ljudi, da uzmognem iskazivati ono što će navesti srca i duše ljudi da se vinu u bezgranična prostranstva Tvoje ljubavi, i uživaju zajedništvo s tvojim Duhom. Okrijepi me snagom Tvoje vrhovnosti, kako bih sva stvorenja mogao okrenuti prema Osvitu Tvoje Objave i Izvoru Tvojega Otkrivenja. Pomozi mi, o, Gospode moj, da se u potpunosti prepustim Tvojoj Volji, i da ustanem i Tebi služim, jer ovaj zemni život cijenim samo zato da dosegnem Svetohranište Tvoje Objave i Sjedište Tvoje Slave. Ti vidiš, o, Bože moj, da sam odvojen od svega osim od Tebe, i ponizan i podvrgnut Tvojoj Volji. Postupaj sa mnom onako kako dolikuje Tebi, i kako pristoji Tvojoj uzvišenosti i velikoj slavi. I am he, O my Lord, that hath confessed to Thee the multitude of his evil doings, that hath acknowledged what no man hath acknowledged. I have made haste to attain unto the ocean of Thy forgiveness, and have sought shelter beneath the shadow of Thy most gracious favor. Grant, I beseech Thee, O Thou Who art the Everlasting King and the Sovereign Protector of all men, that I may be enabled to manifest that which shall cause the hearts and souls of men to soar in the limitless immensity of Thy love, and to commune with Thy Spirit. Strengthen me through the power of Thy sovereignty, that I may turn all created things towards the Dayspring of Thy Manifestation and the Source of Thy Revelation. Aid me, O my Lord, to surrender myself wholly to Thy Will, and to arise and serve Thee, for I cherish this earthly life for no other purpose than to compass the Tabernacle of Thy Revelation and the Seat of Thy Glory. Thou seest me, O my God, detached from all else but Thee, and humble and subservient to Thy Will. Deal with me as it beseemeth Thee, and as it befitteth Thy highness and great glory.
9 O, ‘Alí! Obilje Onoga Koji je Gospod svih svjetova bilo ti je, i još uvijek je dano. Naoružaj se Njegovom snagom i moći, i ustani pomoći Stvari Njegovoj i veličati Njegovo sveto ime. Ne dopusti da te u srcu žalosti tvoja neupućenost u ljudska saznanja ili neznanje pisanja i čitanja. Vrata Njegove mnogostruke milosti nalaze se u silnu dosegu moći jedinoga pravoga Boga. On ih je otvorio, i nastavit će otvarati ih pred licem svih koji Mu služe. Rado bih se ponadao da će ovaj lahor Božanske slasti, u svako doba, nastaviti piriti s livade tvojega srca na čitav svijet, tako da se njegov učinak može iskazati u svakoj zemlji. On ima moć nad svim stvarima. On je, uistinu, Najmoćniji, Sveslavljeni, Svemogući. O ‘Alí! The bounty of Him Who is the Lord of all worlds hath been, and is still being, vouchsafed unto thee. Arm thyself with His strength and power, and arise to aid His Cause and to magnify His holy name. Let not thine ignorance in human learning and thy inability to read or write grieve thine heart. The doors of His manifold grace are within the mighty grasp of the power of the one true God. He hath opened, and will continue to open, them in the face of all them that serve Him. I fain would hope that this breeze of Divine sweetness will, at all times, continue to be wafted from the meadow of thine heart upon the whole world, in such wise that its effects may be manifested in every land. He it is that hath power over all things. He, verily, is the Most Powerful, the All-Glorious, the Almighty.