CXLVIII. O, Salmáne! Sve što su mudri i mistici izrekli ili napisali nikada…

1 O, Salmáne! Sve što su mudri i mistici izrekli ili napisali nikada nije nadišlo, niti se ikada može nadati da će nadići ograničenja kojima je bio čvrsto podvrgnut čovjekov skučeni um. Na koje god se visine vinuo um najuzvišenijega od ljudi, ma kako velike bile dubine u koje može prodrijeti odvojeno i pronicljivo srce, takvi um i srce nikada ne mogu nadići ono što je proizvod njihovih vlastitih zamisli i ishod njihovih vlastitih misli. Meditacije najdubljega od mislilaca, pobožnosti najsvetijega od svetaca, najviši izrazi hvale bilo pera bilo jezika ljudskoga, samo su odraz onoga što je bilo stvoreno u njima samima, objavom Gospoda Boga njihovoga. Tko god razmisli o ovoj istini u svojem srcu, spremno će priznati da postoje određene granice koje nijedno ljudsko biće ne može ikako prekoračiti. Svaki pokušaj vizualizacije i spoznaje Boga ograničen je, od početka koji nema početka, potrebama Njegova vlastita stvaranja – stvaranja koje je On, djelovanjem Svoje Volje, i sa svrhom nikoga drugoga nego li Samoga Sebe, pozvao u postojanje. Neizmjerno je uzvišen On iznad nastojanja ljudskoga uma da uhvate Njegovu Bit, ili ljudskog jezika da opiše Njegovo otajstvo. Nikakva spona ili izravan odnos ne mogu Ga vezati za stvari koje je stvorio, niti mogu najzamršeniji i najudaljeniji nagovještaji Njegovih stvorenja dostojno opisati Njegovo biće. Svojom Voljom koja prožima svijet On je sva bića uveo u postojanje. On jest i uvijek je bio uvijen u drevnu vječnost Svoje uzvišene i nedjeljive Biti, i vječno će ostati skriven u Svojemu nedostupnom veličanstvu i sjaju. Sve što je na nebu i sve što je na zemlji nastalo je na Njegovu zapovijed, i po Njegovoj Volji svi su istupili iz potpuna ništavila u kraljevstvo postojanja. Kako, dakle, stvorenje koje je oblikovala Riječ Božja može shvatiti narav Onoga Koji je Pradavni? O Salmán! All that the sages and mystics have said or written have never exceeded, nor can they ever hope to exceed, the limitations to which man’s finite mind hath been strictly subjected. To whatever heights the mind of the most exalted of men may soar, however great the depths which the detached and understanding heart can penetrate, such mind and heart can never transcend that which is the creature of their own conceptions and the product of their own thoughts. The meditations of the profoundest thinker, the devotions of the holiest of saints, the highest expressions of praise from either human pen or tongue, are but a reflection of that which hath been created within themselves, through the revelation of the Lord, their God. Whoever pondereth this truth in his heart will readily admit that there are certain limits which no human being can possibly transgress. Every attempt which, from the beginning that hath no beginning, hath been made to visualize and know God is limited by the exigencies of His own creation—a creation which He, through the operation of His own Will and for the purposes of none other but His own Self, hath called into being. Immeasurably exalted is He above the strivings of human mind to grasp His Essence, or of human tongue to describe His mystery. No tie of direct intercourse can ever bind Him to the things He hath created, nor can the most abstruse and most remote allusions of His creatures do justice to His being. Through His world-pervading Will He hath brought into being all created things. He is and hath ever been veiled in the ancient eternity of His own exalted and indivisible Essence, and will everlastingly continue to remain concealed in His inaccessible majesty and glory. All that is in heaven and all that is in the earth have come to exist at His bidding, and by His Will all have stepped out of utter nothingness into the realm of being. How can, therefore, the creature which the Word of God hath fashioned comprehend the nature of Him Who is the Ancient of Days?