CLX. Istinski je vjernik u jedinstvo Božje onaj, koji će, na ovaj Dan, smatrati…

1 Istinski je vjernik u jedinstvo Božje onaj, koji će, na ovaj Dan, smatrati Njega neizmjerno uzvišenim iznad svake usporedbe i prispodobe kojima su Ga ljudi poredili. Onaj je teško zgriješio koji je zamijenio te usporedbe i prispodobe za Boga Samoga. Razmisli o odnosu obrtnika i njegovih ruku djela, između slikara i njegove slike. Može li se ikada ustvrditi da je djelo koje su proizveli identično njima? Onoga Mi Koji je Gospod na Prijestolju gore i na zemlji dolje! Moguće ih je promatrati samo u svjetlu dokaza koji proglašavaju izvrsnost i savršenstvo svojega autora. He is indeed a true believer in the unity of God who, in this Day, will regard Him as One immeasurably exalted above all the comparisons and likenesses with which men have compared Him. He hath erred grievously who hath mistaken these comparisons and likenesses for God Himself. Consider the relation between the craftsman and his handiwork, between the painter and his painting. Can it ever be maintained that the work their hands have produced is the same as themselves? By Him Who is the Lord of the Throne above and of earth below! They can be regarded in no other light except as evidences that proclaim the excellence and perfection of their author.
2 O, Shaykh, o, ti koji si svoju volju prepustio Bogu! Samopredavanje i neprekidno sjedinjenje s Bogom znači da bi ljudi morali stopiti svoju volju potpuno s Voljom Božjom, i svoje želje smatrati potpuno ništavnima uspoređene s Njegovom Namjerom. Što god Stvoritelj naloži Svojim stvorenjima da izvršavaju, oni moraju ustati i izvršiti to s krajnjom radošću i marljivošću. Nikako ne bi smjeli dopustiti vlastitoj uobrazilji da im pomrači prosudbu, niti bi smjeli vlastite maštarije smatrati glasom Vječnoga. U Molitvi za post objavili Smo: “Kad bi Tvoja Volja odredila da iz Tvojih usta izađu ove riječi i budu upućene njima “Izvršavajte, o, ljudi, post Moje Ljepote radi, i nemojte mu ograničiti trajanje,” prisežem veličanstvom Tvoje slave da bi ga svaki od njih vjerno izvršavao, da bi se suzdržavali od svega što krši Tvoj zakon, i nastavili činiti tako sve dok svoje duše ne predaju Tebi.” Od toga se sastoji potpuno predavanje volje pojedinca Volji Božjoj. Promišljaj o ovome, kako bi mogao piti vode života vječnoga koje teku kroz riječi Gospoda cijeloga čovječanstva, i mogao svjedočiti da je jedini pravi Bog uvijek bio neizmjerno uzvišen iznad Svojih stvorenja. On je, uistinu, Neusporedivi, Vjekovječni, Sveznajući, Najmudriji. Stanje apsolutna samopredavanja nadilazi, i uvijek će ostati uzvišeno iznad svakoga drugog stanja. O Shaykh, O thou who hast surrendered thy will to God! By self-surrender and perpetual union with God is meant that men should merge their will wholly in the Will of God, and regard their desires as utter nothingness beside His Purpose. Whatsoever the Creator commandeth His creatures to observe, the same must they diligently, and with the utmost joy and eagerness, arise and fulfill. They should in no wise allow their fancy to obscure their judgment, neither should they regard their own imaginings as the voice of the Eternal. In the Prayer of Fasting We have revealed: “Should Thy Will decree that out of Thy mouth these words proceed and be addressed unto them, ‘Observe, for My Beauty’s sake, the fast, O people, and set no limit to its duration,’ I swear by the majesty of Thy glory, that every one of them will faithfully observe it, will abstain from whatsoever will violate Thy law, and will continue to do so until they yield up their souls unto Thee.” In this consisteth the complete surrender of one’s will to the Will of God. Meditate on this, that thou mayest drink in the waters of everlasting life which flow through the words of the Lord of all mankind, and mayest testify that the one true God hath ever been immeasurably exalted above His creatures. He, verily, is the Incomparable, the Ever-Abiding, the Omniscient, the All-Wise. The station of absolute self-surrender transcendeth, and will ever remain exalted above, every other station.
3 Tebi valja posvetiti se Volji Božjoj. Što god je bilo objavljeno u Njegovim Pločama samo je odraz Njegove Volje. Toliko potpuno mora biti tvoje posvećenje, da svaki tračak svjetovne želje bude ispran iz tvojega srca. To je značenje istinskoga jedinstva. It behooveth thee to consecrate thyself to the Will of God. Whatsoever hath been revealed in His Tablets is but a reflection of His Will. So complete must be thy consecration, that every trace of worldly desire will be washed from thine heart. This is the meaning of true unity.
4 Preklinji Boga da ti omogući da ostaneš ustrajan na ovom putu, i da ti pomogne da povedeš narode svijeta k Njemu Koji je vidljivi i vrhovni Vladar, Koji Se objavio u istaknutom ruhu, Koji podaje izričaj Božanskoj i specifičnoj Poruci. To je bit vjere i osvjedočenja. Oni koji štuju idol koji su isklesale njihove uobrazilje a nazivaju ga Unutarnjom Stvarnošću, takvi su ljudi zaista ubrojeni među nevjernike. Tomu je posvjedočio Svemilostivi u Svojim Pločama. On je, uistinu, Sveznajući, Premudri. Do thou beseech God to enable thee to remain steadfast in this path, and to aid thee to guide the peoples of the world to Him Who is the manifest and sovereign Ruler, Who hath revealed Himself in a distinct attire, Who giveth utterance to a Divine and specific Message. This is the essence of faith and certitude. They that are the worshipers of the idol which their imaginations have carved, and who call it Inner Reality, such men are in truth accounted among the heathen. To this hath the All-Merciful borne witness in His Tablets. He, verily, is the All-Knowing, the All-Wise.