– 2 –
DOKAZI O POSTOJANJU BOGA
PROOFS AND EVIDENCES OF THE EXISTENCE OF GOD

1 Jedan od dokaza i zornih prikaza o postojanju Boga jest činjenica da čovjek nije stvorio samoga sebe: ne, njegov je tvorac netko drugi. One of the proofs and demonstrations of the existence of God is the fact that man did not create himself: nay, his creator and designer is another than himself.
2 Sigurno je i neosporno da tvorac čovjeka nije netko poput čovjeka jer bespomoćno stvorenje ne može stvoriti drugo biće. Stvoritelj, tvorac, mora posjedovati sva savršenstva da bi mogao stvarati. It is certain and indisputable that the creator of man is not like man because a powerless creature cannot create another being. The maker, the creator, has to possess all perfections in order that he may create.
3 Može li stvorenje biti savršeno, a tvorac nesavršen? Može li slika biti remekdjelo, a slikar biti nesavršen u svojoj umjetnosti? Jer to je njegova umjetnost i njegovo stvorenje. Štoviše, slika ne može biti poput slikara; u protivnom, slika bi se sama stvorila. Ma koliko bila savršena slika, u usporedbi sa slikarom ona je na krajnjem stupnju nesavršenstva. Can the creation be perfect and the creator imperfect? Can a picture be a masterpiece and the painter imperfect in his art? For it is his art and his creation. Moreover, the picture cannot be like the painter; otherwise, the painting would have created itself. However perfect the picture may be, in comparison with the painter it is in the utmost degree of imperfection.
4 Nesiguran svijet je izvor nesavršenosti: Bog je izvor svih savršenosti. Nesavršenosti nesigurna svijeta sama su po sebi dokaz Božjih savršenstava. The contingent world is the source of imperfections: God is the origin of perfections. The imperfections of the contingent world are in themselves a proof of the perfections of God.
5 Na primjer, kad pogledate čovjeka vidite da je slab. Upravo ta slabost stvorenja jest dokaz moći Vječnog Svemoćnoga, jer, kad ne bi bilo moći, slabost se ne bi mogla zamisliti. Tako je slabost stvorenja dokaz moći Boga; jer kad ne bi bilo nikakve moći, ne bi moglo biti ni slabosti; upravo zbog te slabosti postaje očevidno da u svijetu postoji moć. Isto tako u nestalnom svijetu ima siromaštva; dakle, kako je jasno da u svijetu očito postoji siromaštvo, onda nužno mora postojati i bogatstvo. U nestalnom svijetu ima neznanja; stoga što postoji neznanje, nužno je postojanje znanja; jer kad ne bi bilo nikakva znanja, ne bi bilo niti neznanja. Ne znanje je nepostojanje znanja i kad ne bi bilo nikakva postojanja, ne bi se moglo ostvariti nepostojanje. For example, when you look at man, you see that he is weak. This very weakness of the creature is a proof of the power of the Eternal Almighty One, because, if there were no power, weakness could not be imagined. Then the weakness of the creature is a proof of the power of God; for if there were no power, there could be no weakness; so from this weakness it becomes evident that there is power in the world. Again, in the contingent world there is poverty; then necessarily wealth exists, since poverty is apparent in the world. In the contingent world there is ignorance; necessarily knowledge exists, because ignorance is found; for if there were no knowledge, neither would there be ignorance. Ignorance is the nonexistence of knowledge, and if there were no existence, nonexistence could not be realized.
6 Izvjesno je da cijeli nestalni svijet podliježe zakonu i propisu koji se nikada ne može prekršiti; čak je čovjek prisiljen potčiniti se smrti, snu i ostalim stanjima – to znači da se čovjekom u određenim slučajevima upravlja, a za stanje u kojem se upravlja nekim nužno je postojanje upravitelja. Kako je obilježje prolaznih bića ovisnost, a ta je ovisnost bitna nužnost, mora postojati i neko neovisno biće čija je neovisnost nužna. It is certain that the whole contingent world is subjected to a law and rule which it can never disobey; even man is forced to submit to death, to sleep and to other conditions—that is to say, man in certain particulars is governed, and necessarily this state of being governed implies the existence of a governor. Because a characteristic of contingent beings is dependency, and this dependency is an essential necessity, therefore, there must be an independent being whose independence is essential.
7 Na isti način jasno je da, ukoliko postoji bolestan čovjek, mora postojati i zdrav; jer kad ne bi bilo zdravlja, njegova se bolest ne bi mogla dokazati. In the same way it is understood from the man who is sick that there must be one who is in health; for if there were no health, his sickness could not be proved.
8 Stoga postaje očito da postoji Jedan Vječni Svemoćni, Koji je posjednik svih savršenstava; kad On ne bi posjedovao sva savršenstva, bio bi poput onoga što je stvorio. Therefore, it becomes evident that there is an Eternal Almighty One, Who is the possessor of all perfections, because unless He possessed all perfections He would be like His creation.
9 To vrijedi u cijelom svijetu postojanja; i najmanja stvorena stvar dokaz je da postoji tvorac. Na primjer, komadić kruha dokaz je da postoji onaj koji ga je načinio. Throughout the world of existence it is the same; the smallest created thing proves that there is a creator. For instance, this piece of bread proves that it has a maker.
10 Hvala Bogu, i najmanja promjena do koje dođe u najmanjoj stvari dokaz je postojanja tvorca, pa je li onda moguće da je ovaj golemi univerzum, koji je beskrajan, stvorio sam sebe i nastao djelovanjem materije i elemenata? U kakvoj je samo mjeri takva pretpostavka sama po sebi dokaz da je pogrešna! Praise be to God! the least change produced in the form of the smallest thing proves the existence of a creator: then can this great universe, which is endless, be self-created and come into existence from the action of matter and the elements? How self-evidently wrong is such a supposition!
11 Ti očiti dokazi namijenjeni su slabim dušama; no, otvori li se unutarnja percepcija, sto tisuća jasnih dokaza postaje vidljivo. Tako, kad čovjek osjeti duh koji živi u njemu ne treba mu nikakvih dokaza o njegovu postojanju; no, nužno je da oni koji su lišeni milosti duha pronađu vanjske dokaze. These obvious arguments are adduced for weak souls; but if the inner perception be open, a hundred thousand clear proofs become visible. Thus, when man feels the indwelling spirit, he is in no need of arguments for its existence; but for those who are deprived of the bounty of the spirit, it is necessary to establish external arguments.