– 35 –
PREDODREĐENOST
PREDESTINATION

1 Pitanje: – Ako Bog zna za neko djelo koje će netko počiniti, te ako je to zapisano na Ploči usuda, je li se moguće tome oduprijeti? Question.—If God has knowledge of an action which will be performed by someone, and it has been written on the Tablet of Fate, is it possible to resist it?
2 Odgovor: – Predviđanje neke stvari nije uzrok njezina ostvarenja; jer bitno znanje Božje okružuje, na isti način, stvarnosti svih stvari, prije kao i poslije njihova postojanja i ono ne postaje uzrok njihova postojanja. To je savršenost Božja. Ali ono što je kroz Božje nadahnuće predskazano jezicima Proroka, a odnosi se na pojavu Obećanoga iz Biblije, nije uzrok objave Kristove. Answer.—The foreknowledge of a thing is not the cause of its realization; for the essential knowledge of God surrounds, in the same way, the realities of things, before as well as after their existence, and it does not become the cause of their existence. It is a perfection of God. But that which was prophesied by the inspiration of God through the tongues of the Prophets, concerning the appearance of the Promised One of the Bible, was not the cause of the manifestation of Christ.
3 Skrivene tajne budućnosti bile su otkrivene Prorocima i Oni su se tako upoznali sa stvarima koje su najavili. To znanje i ta proročanstva nisu bila uzrokom događaja. Na primjer, večeras svatko zna da će nakon sedam sati izaći sunce, ali to opće predznanje ne uzrokuje izlazak i pojavu sunca. The hidden secrets of the future were revealed to the Prophets, and They thus became acquainted with the future events which They announced. This knowledge and these prophecies were not the cause of the occurrences. For example, tonight everyone knows that after seven hours the sun will rise, but this general foreknowledge does not cause the rising and appearance of the sun.
4 Stoga, znanje Božje u kraljevstvu nestalnoga svijeta ne stvara oblike stvari. Naprotiv, ono je očišćeno od prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ono je istovjetno sa stvarnošću stvari, ono nije uzrok njihova događanja. Therefore, the knowledge of God in the realm of contingency does not produce the forms of the things. On the contrary, it is purified from the past, present and future. It is identical with the reality of the things; it is not the cause of their occurrence.
5 Na isti način, zabilješka i spominjanje neke stvari u Knjizi ne postaje uzrokom njezina postojanja. Proroci su, pomoću božanskog nadahnuća, znali što će se dogoditi. Na primjer, božanskim nadahnućem znali su da će Krist biti mučenički pogubljen i to su najavili. Jesu li onda ta spoznaja i ta obavijest izazvale Kristovo mučeništvo? Ne, to je znanje savršena odlika Proroka i nije bilo uzrokom mučeništva. In the same way, the record and the mention of a thing in the Book does not become the cause of its existence. The Prophets, through the divine inspiration, knew what would come to pass. For instance, through the divine inspiration They knew that Christ would be martyred, and They announced it. Now, was Their knowledge and information the cause of the martyrdom of Christ? No; this knowledge is a perfection of the Prophets and did not cause the martyrdom.
6 Matematičari pomoću astronomskih proračuna znaju da će u određenom vremenu doći do pomračenja sunca ili mjeseca. Sigurno je da zbog tog otkrića ne dolazi do pomračenja. To je, naravno, samo analogija, a ne točna slika. The mathematicians by astronomical calculations know that at a certain time an eclipse of the moon or the sun will occur. Surely this discovery does not cause the eclipse to take place. This is, of course, only an analogy and not an exact image.
  Treći dio
O MOĆIMA I POLOŽAJU BOŽJIH OBJAVA
Part Three
ON THE POWERS AND CONDITIONS OF THE MANIFESTATIONS OF GOD